دانلود و متن اهنگ بسه تاکی بی وفایی سیوان گاگلی

اهنگ بسه تاکی بی وفایی سیوان گاگلی

اهنگ بسه تا کی بی وفایی

متن اهنگ تا کی سیوان گاگلی

نه به هیچ پر نابیتاوه

جیگی خالیت

هایله هر کو بگریوه

بسه تاکی بی وفایی

تا بگریم و تنیایی

ایتر طاقتم نماوه

با من بیم

اگر تو نایی