دانلود و متن اهنگ بگریوه عزیزکم کمال گلچین

اهنگ  کوردی بگریوه عزیزکم کمال گلچین

دانلود و متن اهنگ بگریوه عزیزکم کمال گلچین

متن اهنگ بگریوه عازیزکم کمال گلچین

بگه ریوه عزیزکم ئستا شرمم خوشم دری

بگه ریوه عزیزکم ئستا شرمم خوشم دری

کسی ری هر لایت دکم وئاز دکم که تو لبی