دانلود و متن آهنگ فرنگیس سیاوش قمیشی

 • آهنگ  ﻣﻴﺨﻮﻧﻢ آخ ﻛﻪ دﻳﮕﻪ ﻓﺮﻧﮕﻴﺲ ﺳﺘﺎره

  متن اهنگ شب که میشه تو کوچه غم سیاوش قمیشی

   ﺷﺐ ، ﺷﺐ ﻛﻪ ﻣﻴﺸﻪ ﺗﻮ ﻛﻮﭼﻪ ﻏﻢ

   اﺷـﻚ ﻣﻦ ﻣﻴﺸﻪ ﺳـﺘﺎره

   ﻣﻦ ﭼﺸﻤﺎﻣﻮ ﺑﻪ اﺑﺮا ﻣﻴﺪم آﺳـﻤـﻮن ﺑـﺎرون ﻣـﻴﺒﺎره

   ﻣﻴﺨﻮﻧﻢ آخ ﻛﻪ دﻳﮕﻪ ﻓﺮﻧﮕﻴﺲ ﻋـﺸـﻖ ﺗـﻮ داﻏـﻮﻧـﻢ ﻛـﺮد

   ﺑﻪ ﻛﻲ ﺑﮕﻢ ﻛﻪ ﭼﺸﻤﺎت ﺗﻮ ﻏـﺼﻪ زﻧـﺪوﻧﻢ ﻛـﺮد

   دﻟـﻢ ﺷـﺪه دﻳـﻮوﻧـﻪ ﺧﺪا ﺧﻮدش ﻣﻴﺪوﻧﻪ

   ﻛﻮﭼﻪ دﻟﺶ ﻣﻴـﮕﻴﺮه ﺳﻜﻮﺗﺸﻮ ﻣﻴﺸﻜﻮﻧﻪ

   ﭘﻨﺠﺮه ﻫﺎ ﺑﺎ ﻓﺮﻳﺎد ﻣﻴﮕﻦ ﻛﻲ ﺑﺎز ﻣﻴﺨﻮﻧﻪ

   ﺷﺐ ، ﺷﺐ ﻛﻪ ﻣﻴﺸﻪ ﺗﻮ ﻛﻮﭼﻪ ﻏﻢ

   اﺷـﻚ ﻣـﻦ ﻣﻴـﺸـﻪ ﺳـﺘـﺎره

   ﻣﻦ ﭼﺸﻤﺎﻣﻮ ﺑﻪ اﺑﺮا ﻣﻴﺪم

   آﺳـﻤـﻮن ﺑـﺎرون ﻣـﻴﺒﺎره

   ﻣﻴﺨﻮﻧﻢ آخ ﻛﻪ دﻳﮕﻪ ﻓﺮﻧﮕﻴﺲ

   ﻋـﺸـﻖ ﺗـﻮ داﻏـﻮﻧـﻢ ﻛـﺮد

   ﺑﻪ ﻛﻲ ﺑﮕﻢ ﻛﻪ ﭼﺸﻤﺎت

   ﺗﻮ ﻏـﺼﻪ زﻧـﺪوﻧﻢ ﻛـﺮد

   دﻟـﻢ ﺷـﺪه دﻳـﻮوﻧـﻪ

   ﺧﺪا ﺧﻮدش ﻣﻴﺪوﻧﻪ

   ﻛﻮﭼﻪ دﻟﺶ ﻣﻴـﮕﻴﺮه ﺳﻜﻮﺗﺸﻮ ﻣﻴﺸﻜﻮﻧﻪ

   ﭘﻨﺠﺮه ﻫﺎ ﺑﺎ ﻓﺮﻳﺎد ﻣﻴﮕﻦ ﻛﻲ ﺑﺎز ﻣﻴﺨﻮﻧﻪ

   ﻣﻴﺨﻮﻧﻢ آخ ﻛﻪ دﻳﮕﻪ ﻓﺮﻧﮕﻴﺲ

   ﻋـﺸـﻖ ﺗـﻮ داﻏـﻮﻧـﻢ ﻛـﺮد

   ﺑﻪ ﻛﻲ ﺑﮕﻢ ﻛﻪ ﭼﺸﻤﺎت

   ﺗﻮ ﻏـﺼﻪ زﻧـﺪوﻧﻢ ﻛـﺮد

   آخ ﻛـﻪ دﻳـﮕﻪ ﻓـﺮﻧﮕﻴﺲ

   ﻋـﺸـﻖ ﺗـﻮ داﻏﻮﻧﻢ ﻛﺮد

   ﺑﻪ ﻛﻲ ﺑﮕﻢ ﻛﻪ ﭼﺸﻤﺎت

   ﺗﻮ ﻏـﺼﻪ زﻧـﺪوﻧﻢ ﻛـﺮد

   آخ ﻛـﻪ دﻳـﮕﻪ ﻓـﺮﻧﮕﻴﺲ

   ﻋـﺸـﻖ ﺗـﻮ داﻏﻮﻧﻢ ﻛﺮد

   ﺑﻪ ﻛﻲ ﺑﮕﻢ ﻛﻪ ﭼﺸﻤﺎت

   ﺗﻮ ﻏـﺼﻪ زﻧـﺪوﻧﻢ ﻛـﺮد

  امتیاز شما به این اهنگ

  میانگین امتیازات ۵ از ۵
  از مجموع ۴ رای

  نظرات شما