د شرکت طراحی سایت dmservice
د شرکت طراحی سایت dmservice

دانلود و متن آهنگ و ترجمه flashback از inna

 • “I’m on the road, empty and cold”
  “در جاده ام خسته و دلسرد”

  “To a distant destination, I don’t know”
  “به سوی مقصدی دور، که نمیدونم کجاست”

  “Been thinking about you, we back in days of all”
  “داشتم بهت فکر می کردم به همه اون روزا”

  “It’s hard to admit it, I still miss you, miss you so”
  “اعتراف کردنش واقعا سخته هنوزم دلم برات تنگ میشه دلم خیلی برات تنگ میشه”

  “Flashbacks of our memories, the past is my enemy”
  “خاطرات گذشته رو مرور می کنم گذشته دشمن منه”

  “And I’m drowning in a sad melody”
  “دارم در آهنگی غم انگیز غرق میشم”

  “Flashbacks of our memory, the past is my enemy”
  “خاطرات گذشته رو مرور می کنم گذشته دشمن منه”

  “It keeps holding, holding on me”
  “گذشته نگهم میداره، نگهم میداره”

  “Come break the silence”
  “بیا سکوتت رو بشکن”

  “Dum-dam-da-daa-da”
  “دوم دام دا داا دادوم دام دا داا دا”

  “Dum-dam-da-daa-da”
  “دوم دام دا داا دادوم دام دا داا دا”

  “Dum-dam-da-daa-da-dii-daa-daa-daa-daa-daa-da”
  “دوم دام دا داا دا دی داا داا داا داا داا دا”

  “Dum-dam-da-daa-da”
  “دوم دام دا داا دادوم دام دا داا دا”

  “So far from home, but feelings were close”
  “خیلی از خانه دورم ولی احساس میکردم نزدیکم”

  “You’re in my thoughts, my bed, my clothes when I’m alone”
  “تو در افکارم، تختم، لباسام هستی هر موقع که تنها میشم”

  “I find myself, my hands on the phone”
  “وقتی دستام روی تلفنه به خودم میام”

  “But I’m holding up my feelings and letting you go”
  “اما احساساتمو کنترل می کنم و میذارم که بری”

  “Flashbacks of our memories, the past is my enemy”
  “خاطرات گذشته رو مرور می کنم گذشته دشمن منه”

  “And I’m drowning in a sad melody”
  “دارم در آهنگی غم انگیز غرق میشم”

  “Flashbacks of our memory, the past is my enemy”
  “خاطرات گذشته رو مرور می کنم گذشته دشمن منه”

  “It keeps holding, holding on me”
  “گذشته نگهم میداره، نگهم میداره”

  “Come break the silence”
  “بیا سکوتت رو بشکن”

  “Dum-dam-da-daa-da”
  “دوم دام دا داا دادوم دام دا داا دا”

  “Dum-dam-da-daa-da”
  “دوم دام دا داا دادوم دام دا داا دا”

  “Dum-dam-da-daa-da-dii-daa-daa-daa-daa-daa-da”
  “دوم دام دا داا دا دی داا داا داا داا داا دا”

  “Dum-dam-da-daa-da”
  “دوم دام دا داا دادوم دام دا داا دا”
  “Hundreds of feelings confusing me”
  “صدها احساس منو گیج می کنه”

  “And making me so insecure, so insecure”
  “و باعث میشن در امان نباشم اصلا در امان نباشم”

  “Why you still holding me like never before?”
  “چرا منو به خودت طوری وابسته می کنی که هیچ موقع نکردی؟”

  “‘Cause hundreds of feelings confusing me”
  “چون صدها احساس منو گیج می کنه”

  “Flashbacks of our memories, the past is my enemy”
  “خاطرات گذشته رو مرور می کنم گذشته دشمن منه”

  “And I’m drowning in a sad melody”
  “دارم در آهنگی غم انگیز غرق میشم”

  “Flashbacks of our memory, the past is my enemy”
  “خاطرات گذشته رو مرور می کنم گذشته دشمن منه”

  “It keeps holding, holding on me”
  “گذشته نگهم میداره، نگهم میداره”

  “Come break the silence”
  “بیا سکوتت رو بشکن”

  “Dum-dam-da-daa-da”
  “دوم دام دا داا دادوم دام دا داا دا”

  “Dum-dam-da-daa-da”
  “دوم دام دا داا دادوم دام دا داا دا”

  “Dum-dam-da-daa-da-dii-daa-daa-daa-daa-daa-da”
  “دوم دام دا داا دا دی داا داا داا داا داا دا”

  امتیاز شما به این اهنگ

  میانگین امتیازات ۵ از ۵
  از مجموع ۱ رای
  دسته های موزیک

  نظرات شما