مزایای پخش موزیک شما در این رسانه :

  1.  ماندگاری دائمی موزیک شما
  2. بازدید روزانه بیش از 20000 کاربر

 

شرایط پخش موزیک شما در این رسانه:

  1.  موزیک ارسالی باید مجاز باشد.
  2.  موزیک ارسالی  باید دارای کاور مناسب 520×520 باشد.

 

هزینه های پخش آهنگ:

  • جایگاه اول : 7 روز  500 هزار تومان
  • جایگاه دوم : 7 روز 350 هزار تومان