کلینیک دندان پزشکی مستر دندان
د شرکت طراحی سایت dmservice
د شرکت طراحی سایت dmservice

دانلود و متن ترجمه اهنگ ریحانا دایموند diamonds

اهنگ ریحانا دایموند

دانلود و متن اهنگ دایموند ریحانا diamonds

ترجمه اهنگ ریحانا diamonds

Find light in the beautiful sea, I choose to be happy

نور و روشنایی رو در دریایی زیبا پیدا کردم ، خوشحالی رو انتخاب کردم

You and I, you and I , we’re like diamonds in the sky

تو و من، تو و من؛ ما مثل الماس های توی آسمونیم

You’re a shooting star I see, a vision of ecstasy

تو یه ستاره دنباله داری که میبینم، تصوری الهام آوری

When you hold me, I’m alive

وقتی در آغوش تو هستم زنده ام

We’re like diamonds in the sky

مثل الماس های توی آسمونیم

I knew that we’d become one right away

من میدونستم که ما سریع یکی میشیم

Oh, right away

خیلی سریع

At first sight I felt the energy of sun rays

در اولین نظر ، من پرتو (درخشش) های خورشید رو حس کردم

I saw the life inside your eyes

زندگی رو در چشمات دیدم

So shine bright tonight

پس امشب بدرخش

You and I

تو و من

We’re beautiful like diamonds in the sky

مثل الماس های توی آسمون زیباییم

Eye to eye

چشم تو چشم

So alive

بسیار روشن و سرزنده

We’re beautiful like diamonds in the sky

مثل الماس های توی آسمون زیباییم

Shine bright like a diamond

روشن و درخشان مثل یه الماس بدرخش

Shining bright like a diamond

مثل یه الماس میدرخشی

We’re beautiful like diamonds in the sky

مثل الماس های توی آسمون زیباییم

Shine bright like a diamond

روشن و درخشان مثل یه الماس بدرخش

Shining bright like a diamond

مثل یه الماس میدرخشی

We’re beautiful like diamonds in the sky

مثل الماس های توی آسمون زیباییم

Palms rise to the universe, as we moonshine and molly

دستامونو به سمت جهان و کائنات بلند میکنیم

Feel the warmth, we’ll never die

گرما رو احساس کن، ما هیچوقت نمیمیریم

We’re like diamonds in the sky

مثل الماس های توی اسمان

You’re a shooting star I see, a vision of ecstasy

تو یه ستاره دنباله داری که میبینم، تصوری الهام آوری

When you hold me, I’m alive

وقتی در آغوش تو هستم زنده ام

We’re like diamonds in the sky

مثل الماس های توی آسمونیم

At first sight I felt the energy of sun rays

در اولین نظر ، من پرتو (درخشش) های خورشید رو حس کردم

I saw the life inside your eyes

زندگی رو در چشمات دیدم

So shine bright tonight

پس امشب بدرخش

You and I

تو و من

We’re beautiful like diamonds in the sky

مثل الماس های توی آسمون زیباییم

Eye to eye

چشم تو چشم

So alive

بسیار روشن و سرزنده

We’re beautiful like diamonds in the sky

مثل الماس های توی آسمون زیباییم

Shine bright like a diamond

روشن و درخشان مثل یه الماس بدرخش

Shining bright like a diamond

مثل یه الماس میدرخشی

We’re beautiful like diamonds in the sky

مثل الماس های توی آسمون زیباییم

Shine bright like a diamond

روشن و درخشان مثل یه الماس بدرخش

Shining bright like a diamond

مثل یه الماس میدرخشی

We’re beautiful like diamonds in the sky

مثل الماس های توی آسمون زیباییم

Shine bright like a diamond

روشن و درخشان مثل یه الماس بدرخش

So shine bright tonight

پس امشب بدرخش

You and I

تو و من

We’re beautiful like diamonds in the sky

مثل الماس های توی آسمون زیباییم

Eye to eye

چشم تو چشم

So alive

بسیار روشن و سرزنده

We’re beautiful like diamonds in the sky

مثل الماس های توی آسمون زیباییم

کلینیک دندان پزشکی مستر دندان
د شرکت طراحی سایت dmservice
د شرکت طراحی سایت dmservice

دانلود و متن و ترجمه اهنگ summertime sadness از lana del rey

اهنگ summertime sadness از lana del rey

Kiss me hard before you go
قبل رفتنت منو محکم ببوس
Summertime sadness
اندوه تابستونی…
I just wanted you to know
فقط میخواستم اینو بدونی
That baby, you the best
که عزیزم، تو بهترینی
I got my red dress on tonight
امشب پیراهن قرمزمو پوشیدم
Dancin’ in the dark in the pale moonlight
در تاریکی و زیر نور رنگ پریده ی ماه میرقصم
Done my hair up real big, beauty queen style
موهامو مثل مدل موی ملکه زیبایی ها بالای سرم بزرگ جمع کردم
High heels off
کفشای پاشنه بلندم رو در آوردم
I’m feelin’ alive
احساس میکنم زنده ام
Oh my God, I feel it in the air
اوه خدای من،میتونم توی هوا حسش کنم
Telephone wires above
سیمهای تلفن بالای سرم
Are sizzlin’ like your stare
همه مانند نگاه خیره ی تو خیلی گرم اند
Honey I’m on fire
عزیزم من دارم آتیش میگیرم
I feel it everywhere
همه جا احساسش میکنم
Nothing scares me anymore
دیگه هیچی نمیتونه منو بترسونه
Kiss me hard before you go
قبل رفتنت منو محکم ببوس
Summertime sadness
اندوه تابستانی
I just wanted you to know
فقط میخواستم اینو بدونی
That baby, you the best
که عزیزم،تو بهترینی
I got that summertime, summertime sadness
من یه جور اندوه تابستانی دارم(همون افسردگی فصلی)
Su-su-summertime, summertime sadness
اندوه تابستانی
Got that summertime, summertime sadness
یه جور اندوه تابستانی دارم
I’m feelin’ electric tonight
امشب هیجان زده ام
Cruisin’ down the coast
کنار ساحل آروم حرکت میکنم
goin’ about 99
یه چیزی تو مایه های سال ۱۹۹۹
Got my bad baby by my heavenly side
عشقمو کنارم دارم و این مثل بهشته
I know if I go, I’ll die happy tonight
میدونم که اگه امشب قرار باشه برم،با خوشحالی می میرم
Oh my God, I feel it in the air
اوه خدای من،میتونم توی هوا حسش کنم
Telephone wires above
سیمهای تلفن بالای سرم
Are sizzlin’ like your stare
همه مانند نگاه خیره ی تو خیلی گرم اند
Honey I’m on fire
عزیزم من دارم آتیش میگیرم
I feel it everywhere
همه جا احساسش میکنم
Nothing scares me anymore
دیگه هیچی نمیتونه منو بترسونه
Kiss me hard before you go
قبل رفتنت منو محکم ببوس
Summertime sadness
اندوه تابستانی
I just wanted you to know
فقط میخواستم اینو بدونی
That baby, you the best
که عزیزم،تو بهترینی
I got that summertime, summertime sadness
من یه جور اندوه تابستانی دارم
Su-su-summertime, summertime sadness
اندوه تابستانی
Got that summertime, summertime sadness
یه جور اندوه تابستانی دارم
Think I’ll miss you forever
فکر میکنم که تو رو برای همیشه از دست دادم
Like the stars miss the sun in the morning sky
مثل ستاره ها که خورشیدو تو آسمون صبح از دست میدن
Late is better than never
دیر بهتر از هرگزه
Even if you’re gone I’m gonna drive
حتی اگه تو بری من بازم به راهم ادامه میدم[320] دانلود اهنگ summertime sadness از lana del rey

[128] دانلود اهنگ summertime sadness از lana del rey

کلینیک دندان پزشکی مستر دندان
د شرکت طراحی سایت dmservice
د شرکت طراحی سایت dmservice

دانلود اهنگ ریحانا ONLY GIRL

اهنگ ریحانا ONLY GIRL

دانلود اهنگ ریحانا ONLY GIRL

لا-لا-لا-لا
La-la-la-la

لا-لا-لا-لا
La-la-la-la

لا-لا-لا-لا (اوه، آره)
La-la-la-la (uh, yeah)

لا-لا-لا-لا
La-la-la-la
می خواهم مرا دوست داشته باشی
I want you to love me

مثل اینکه من یک سواری داغ هستم (آه، آره)
Like I’m a hot ride (uh, yeah)

به من فکر کن (آه)
Be thinking of me (uh)

انجام کاری که دوست داری
Doing what you like

پس پسر دنیا رو فراموش کن
So, boy, forget about the world

چون امشب من و تو هستیم (آره)
‘Cause it’s gon’ be me and you tonight (yeah)

میخواهم کاری کنم که التماسش کنی
I wanna make you beg for it

بعد من مجبورت می کنم غرورت را قورت بدهی، اوه (اوه، اوه)
Then I’ma make you swallow your pride, oh (uh, uh)
می خواهم کاری کنی که احساس کنم تنها دختر دنیا هستم
Want you to make me feel like I’m the only girl in the world

مثل اینکه من تنها کسی هستم که تو همیشه دوستش خواهی داشت
Like I’m the only one that you’ll ever love

مثل اینکه من تنها کسی هستم که قلب شما را می شناسد
Like I’m the only one who knows your heart

تنها دختر در جهان
Only girl in the world

مثل اینکه من تنها کسی هستم که فرماندهی می کنم
Like I’m the only one that’s in command

چون من تنها کسی هستم که می فهمم
‘Cause I’m the only one who understands

چگونه به شما احساس مرد بودن بدهید، بله
How to make you feel like a man, yeah
می خواهم کاری کنی که احساس کنم تنها دختر دنیا هستم
Want you to make me feel like I’m the only girl in the world

مثل اینکه من تنها کسی هستم که تو همیشه دوستش خواهی داشت
Like I’m the only one that you’ll ever love

مثل اینکه من تنها کسی هستم که قلب شما را می شناسد
Like I’m the only one who knows your heart

فقط یکی
Only one
می خواهم آن را بگیری (آه)
Want you to take it (uh)

مثل یک دزد در شب (آه)
Like a thief in the night (uh)

مرا مثل بالش نگه دار
Hold me like a pillow

کاری کن که احساس خوبی داشته باشم (اوه)
Make me feel right (uh)

عزیزم، من تمام رازهایم را که دارم به تو می گویم
Baby, I’ll tell you all my secrets that I’m keeping

شما می توانید وارد شوید (آره)
You can come inside (yeah)

و وقتی وارد می شوید، از آن خارج نمی شوید
And when you enter, you ain’t leaving

شب اسیر من باش آه
Be my prisoner for the night, oh
می خواهم کاری کنی که احساس کنم تنها دختر دنیا هستم
Want you to make me feel like I’m the only girl in the world

مثل اینکه من تنها کسی هستم که تو همیشه دوستش خواهی داشت
Like I’m the only one that you’ll ever love

مثل اینکه من تنها کسی هستم که قلب شما را می شناسد
Like I’m the only one who knows your heart

تنها دختر در جهان
Only girl in the world

مثل اینکه من تنها کسی هستم که فرماندهی می کنم
Like I’m the only one that’s in command

چون من تنها کسی هستم که می فهمم
‘Cause I’m the only one who understands

مثل اینکه من تنها کسی هستم که قلب شما را می شناسد
Like I’m the only one who knows your heart

فقط یکی
Only one
مرا سوار کن، سوار شو
Take me for a ride, ride

اوه عزیزم منو ببر بالا، بالا
Oh, baby, take me high, high

بگذار بلند شوی، برخیز
Let me make you rise, rise

اوه، کاری کن که تمام شب، شب ادامه داشته باشد
Oh, make it last all night, night
مرا سوار کن، سوار شو
Take me for a ride, ride

اوه عزیزم منو ببر بالا، بالا
Oh, baby, take me high, high

بگذار بلند شوی، برخیز
Let me make you rise, rise

کاری کن که تمام شب دوام بیاورد
Make it last all night
می خواهم کاری کنی که احساس کنم تنها دختر دنیا هستم
Want you to make me feel like I’m the only girl in the world

مثل اینکه من تنها کسی هستم که تو همیشه دوستش خواهی داشت
Like I’m the only one that you’ll ever love

مثل اینکه من تنها کسی هستم که قلب شما را می شناسد
Like I’m the only one who knows your heart

تنها دختر در جهان
Only girl in the world

مثل اینکه من تنها کسی هستم که فرماندهی می کنم
Like I’m the only one that’s in command

چون من تنها کسی هستم که می فهمم
‘Cause I’m the only one who understands

چگونه به شما احساس مرد بودن بدهید
How to make you feel like a man
تنها دختر در جهان
Only girl in the world

دختری در دنیا
Girl in the world

تنها دختر در جهان
Only girl in the world

دختری در دنیا
Girl in the world


پخش انلاین اهنگ اهنگ ریحانا ONLY GIRL


برای دانلود اهنگ کلیک کنید

کلینیک دندان پزشکی مستر دندان
د شرکت طراحی سایت dmservice
د شرکت طراحی سایت dmservice

دانلود اهنگ دوالیپا بنگ بنگ

اهنگ دوالیپا بنگ بنگ

دانلود اهنگ دوالیپا بنگ بنگ

I was five, and he was six
من پنج سالم بود و او شش سالش

We rode on horses made of sticks
ما روی اسب‌های شکل شاخه چوب اسب سواری می‌کردیم

He wore black and I wore white
من سیاه پوشیده بودم و او سفید

He would always win the fight
او همیشه در مبارزه برنده می‌شد

Bang bang
بنگ بنگ

He shot me down
او منو نقش زمین کرد

Bang bang
بنگ بنگ

I hit the ground
من نقش زمین شدم

Bang bang
بنگ بنگ

That awful sound
آن صدای ترسناک

Bang bang
بنگ بنگ

My baby shot me down
محبوبم منو نقش زمین کرد

Seasons came and changed the time
فصل‌ها گذشتند و زمان تغییر کرد

When I grew up, I called him mine
وقتی بزرگ شدم، من به او گفتم که مال منی

He would always laugh and say
او همیشه می خندید و می گفت

“Remember when we used to play”
یادت میاد اون وقت‌هایی رو که باهم بازی می‌کردیم؟

Bang bang
بنگ بنگ

I shot you down
من تو رو نقش زمین کردم

Bang bang
بنگ بنگ

You hit the ground
تو نقش زمین شدی

Bang bang
بنگ بنگ

That awful sound
اون صدای ترسناک

Bang bang
بنگ بنگ

I used to shoot you down
من عادت داشتم تو رو نقش زمین کنم

Music played and people sang
موزیک می‌نواخت و مردم می‌خواندند

Just for me the church bells rang
زنگ‌های کلیسا فقط برای من به صدا در می آمدند

Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh
اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه

Now he’s gone, I don’t know why
حالا اون رفته، نمی دونم چرا

And ’til this day, I sometimes cry
و تا به امروز، بعضی اوقات گریه میکنم

He didn’t even say goodbye
او حتی خداحافظی نکرد

He didn’t take the time to lie
او حتی وقت نذاشت دروغ بگه

Bang bang
بنگ بنگ

He shot me down
او منو نقش زمین کرد

Bang bang
بنگ بنگ

I hit the ground
من نقش زمین شدم

Bang bang
بنگ بنگ

That awful sound
اون صدای ترسناک

Bang bang
بنگ بنگ

My baby shot me down
محبوبم منو نقش زمین کرد

Oh-ooh-ooh-ooh-ooh
اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه

My baby shot me down
محبوبم منو نقش زمین کرد


پخش انلاین اهنگ دوالیپا بنگ بنگ


دانلود اهنگ دوالیپا بنگ بنگ [320]

دانلود اهنگ دوالیپا بنگ بنگ [128]

کلینیک دندان پزشکی مستر دندان
د شرکت طراحی سایت dmservice
د شرکت طراحی سایت dmservice

دانلود و متن اهنگ سلنا گومز love song baby

It’s been said and done

همه چیز گفته و انجام شده

Every beautiful thought’s been already sung

تقریبا همه ی فکرای قشنگ به آهنگ تبدیل شدن(خونده شدن)

And I guess right now here’s another one

و فکر کنم اینم یه داستان(فکر قشنگ/آهنگ) دیگه ست

So your melody will play on and on, with best of ‘em

پس ملودی تو همراه با قشنگ تریناشون به صدا درمیاد

You are beautiful, like a dream come alive, incredible

تو زیبایی،مثل یه رویای باورنکردنی که به حقیقت تبدیل بشه

A center full of miracle, lyrical

تو به معنای واقعی یه معجزه ای،هماهنگ با هر موسیقی

(یعنی از اون داستانا که جز بهتریناست که میشه ملودی باهاش هماهنگ بشه!)

You’ve saved my life again

و باز هم زندگی منو نجات دادی

And I want you to know baby

و عزیزم،میخوام بدونی که

I, I love you like a love song, baby

I, I love you like a love song, baby

I, I love you like a love song, baby

من،من مثل یه آهنگ عاشقانه دوست دارم

And I keep it in re-pe-pe-peat

و منم مدام تکرارش میکنم

I, I love you like a love song, baby

I, I love you like a love song, baby

I, I love you like a love song, baby

من،من مثل یه آهنگ عاشقانه دوست دارم

And I keep it in re-pe-pe-peat

و منم مدام تکرارش میکنم

Constantly, boy you played through my mind like a symphony

همیشه،مثل یه سمفونی تو یه ذهنم به صدا در میومدی

There’s no way to describe what you do to me

کاری که با من میکنی قابل توصیف نیست

You just do to me, what you do

تو هر کاری رو که میخوای،انجام میدی

And it feels like I’ve been rescued

و مثل اینه که خلاصی پیدا کرده باشم

I’ve been set free

من آزاد شدم

I am hypnotized by your destiny

ولی تقدیر تو منو هیپنوتیزم کرده

You are magical, lyrical, beautiful

تو،جادویی،هم نوا و زیبایی

You are…I want you to know baby

واقعا هستی…و میخوام بدونی که

I, I love you like a love song, baby

I, I love you like a love song, baby

I, I love you like a love song, baby

من،من مثل یه آهنگ عاشقانه دوست دارم

And I keep it in re-pe-pe-peat

و منم مدام تکرارش میکنم

I, I love you like a love song, baby

I, I love you like a love song, baby

I, I love you like a love song, baby

من،من مثل یه آهنگ عاشقانه دوست دارم

And I keep it in re-pe-pe-peat

و منم مدام تکرارش میکنم

No one compares

هیچکس با تو قابل مقایسه نیست

You stand alone, to every record I own

همه ی آهنگایی که دارم فقط واسه ی تو هستن

Music to my heart that’s what you are

تو مثل موسیقی قلب منی

A song that goes on and on

و یه آهنگ و همیشه و همیشه ادامه داره

I, I love you like a love song, baby

I, I love you like a love song, baby

I, I love you like a love song, baby

من،من مثل یه آهنگ عاشقانه دوست دارم

And I keep it in re-pe-pe-peat

و منم مدام تکرارش میکنم

I, I love you like a love song, baby

I, I love you like a love song, baby

I, I love you like a love song, baby

من،من مثل یه آهنگ عاشقانه دوست دارم

I love you…like a love song…

مثل یه آهنگ عاشقانه دوست دارم

کلینیک دندان پزشکی مستر دندان
د شرکت طراحی سایت dmservice
د شرکت طراحی سایت dmservice

دانلود متن اهنگ dancing with your ghost ساشا اسلون

دانلود متن اهنگ dancing with your ghost ساشا اسلون

[Verse 1]
Yelling at the sky
داد میزنم سر آسمان
Screaming at the world
رو به دنیا فریاد میزنم
Baby, why’d you go away?
عزیزم،چرا میخوای بری؟
I’m still your girl
من هنوز مال توـم(دوست دخترتم)
Holding on too tight
محکم چسبیدم
Head up in the clouds
حواسم نیست
Heaven only knows where you are now
فقط خدا میدونه که تو الان کجایی
[Pre-Chorus]
How do I love, how do I love again?
چطور میتونم عاشق شم،چطور میتونم دوباره عاشق شم؟
How do I trust, how do I trust again?
چطور میتونم اعتماد کنم،چطوری میتونم دوباره اعتماد کنم؟
[Chorus]
I stay up all night, tell myself I’m alright
من تموم شب رو بیدار بودم،به خودم میگفتم که من خوبم
Baby, you’re just harder to see than most
عزیزم، دیدن تو سخت تر از سخته
I put the record on, wait ’til I hear our song
من ضبط موسیقی رو روشن کردم،منتظر موندم تا آهنگ خودمون رو بشنوم
Every night, I’m dancing with your ghost
هر شب،من با روح تو میرقصم
Every night, I’m dancing with your ghost
هر شب،من با روح تو میرقصم
[Verse 2]
Never got the chance
هیچ وقت شانسشو نداشتم
To say a last goodbye
تا اخرین خداحافظی ام رو بکنم
I gotta move on
باید ادامه بدم
But it hurts to try
اما حتی امتحان کردنش هم دردناکه
[Pre-Chorus]
How do I love, how do I love again?
چطور میتونم عاشق شم،چطور میتونم دوباره عاشق شم؟
How do I trust, how do I trust again?
چطور میتونم اعتماد کنم،چطوری میتونم دوباره اعتماد کنم؟
[Chorus]
I stay up all night, tell myself I’m alright
من تموم شب رو بیدار بودم،به خودم میگفتم که من خوبم
Baby, you’re just harder to see than most
عزیزم، دیدن تو سخت تر از سخته
I put the record on, wait ’til I hear our song
من ضبط موسیقی رو روشن کردم،منتظر موندم تا آهنگ خودمون رو بشنوم
Every night, I’m dancing with your ghost
هر شب،من با روح تو میرقصم
Every night, I’m dancing with your ghost
هر شب،من با روح تو میرقصم
[Bridge]
How do I love, how do I love again?
چطور میتونم عاشق شم،چطور میتونم دوباره عاشق شم؟
How do I trust, how do I trust again?
چطور میتونم اعتماد کنم،چطوری میتونم دوباره اعتماد کنم؟
[Chorus]
I stay up all night, tell myself I’m alright
من تموم شب رو بیدار بودم،به خودم میگفتم که من خوبم
Baby, you’re just harder to see than most
عزیزم، دیدن تو سخت تر از سخته
I put the record on, wait ’til I hear our song
من ضبط موسیقی رو روشن کردم،منتظر موندم تا آهنگ خودمون رو بشنوم
Every night, I’m dancing with your ghost
هر شب،من با روح تو میرقصم
Every night, I’m dancing with your ghost
هر شب،من با روح تو میرقصم


دانلود اهنگ dancing with your ghost ساشا اسلون [320]

دانلود اهنگ dancing with your ghost ساشا اسلون [128]

کلینیک دندان پزشکی مستر دندان
د شرکت طراحی سایت dmservice
د شرکت طراحی سایت dmservice

دانلود اهنگ دوالیپا داغتر از جهنم

اهنگ دوالیپا داغتر از جهنم

دانلود اهنگ دوالیپا داغتر از جهنم

Ah, yeah
آه آره

(Ah, yeah)
آه آره

He calls me the devil
به من میگه دویل

I make him wanna sin
من کاری میکنم دلش بخواد گناه کنه

Every time I knock
هروقت در میزنم

He can′t help, but let me in
اون نمی تونه کمک کنه، اما اجازه بده بیام داخل

Must be homesick for the real
باید دلتنگ خونه باشه واقعا

I’m the realest it gets
من واقعی ترین چیزیم که میشه باشه

You probably still adore me
تو حتما هنوز من رو تحسین میکنی

With my hands around your neck
با دستام دور گردنت

Can you feel the warmth? Yeah
ایا تو میتونی گرما رو حس کنی؟ اره

As my kiss goes down you, like some sweet al—ol
همانطور که حس من پایین میره مثل بعضی از چیزهای شیرین

Where I′m coming from, yeah
جایی که ازش میام، آره

It’s the darker side of me that makes you feel so numb
سمت تیره تره منه که باعث میشه بی حس بشی

‘Cause I′m hot like hell

برای اینکه ما داغیم مثل جهنم

Does it burn when I′m not there?
وقتی پیشت نیستم میسوزی؟ (از حسرت)

And you’re by yourself
و تو با خودتی

Am I the answer to your prayers?
من جواب دعاهاتم؟

I′m giving you that pleasure heaven
من لذت بهشت رو به تو میدم

And I’ll give it to you
و من این رو به تو میدم

Hotter than hell
داغ تر از جهنم

Hotter than hell
داغ تر از جهنم

You′re my manna from heaven
تو نعمت بهشتی من هستی

We all gotta get fed
همه ی ما باید سیر بشیم

Can let me know I’m wanted
میتونی بزاری چیزی که میخوام رو بدونم

Can let me in your head
می تونی من رو به افکارت راه بدی

I′m not here to make you kneel
اینجا نیستم تا وادارت کنم زانو بزنی

But it’s praise that I’ll get
ولی این ستایشه که من بدست میارم

You ain′t gonna walk free, boy
پسر تو آزاد قدم نخواهی زد

Not finished with you yet, no
هنوز کارم باهات تمام نشده، نه

Can you feel the warmth? Yeah
ایا تو میتونی گرما رو حس کنی؟ اره

As my kiss goes down you, like some sweet alc–ol
همانطور که حس من پایین میره مثل بعضی از چیزهای شیرین

Where I′m coming from, yeah
جایی که ازش میام، آره

It’s the darker side of me that makes you feel so numb
سمت تیره تره منه که باعث میشه بی حس بشی

′Cause I’m hot like hell
برای اینکه ما داغیم مثل جهنم

Does it burn when I′m not there?
وقتی پیشت نیستم میسوزی؟ (از حسرت)

And you’re by yourself
و تو با خودتی

Am I the answer to your prayers?
من جواب دعاهاتم؟

I′m giving you that pleasure heaven
من لذت بهشت رو به تو میدم

And I’ll give it to you
و من این رو به تو میدم

Hotter than hell
داغ تر از جهنم

Hotter than hell
داغ تر از جهنم

When we go down right there
وقتی ما تا پایین میریم دقیقا اونجا

You make me feel right there
کاری میکنی درست همونجا رو حس کنم

When you lay me down right there
وقتی من رو دقیقا اونجا میخوابونی

We just make it right there
ما دقیقا اونجا درست میکنیم

‘Cause you′re looking so right there
چون اونجاست که بنظر میاد درسته

Baby, you should touch me right there
عزیزم تو باید منو حس کنی از همونجا

If you take me right there
اگه منو درست ببری اونجا

We can make it
ما میتونیم

′Cause I’m hot like hell
برای اینکه ما داغیم مثل جهنم

Does it burn when I′m not there?
وقتی پیشت نیستم میسوزی؟ (از حسرت)

And you’re by yourself
و تو با خودتی

Am I the answer to your prayers?
من جواب دعاها تم؟

I′m giving you that pleasure heaven
من لذت بهشت رو به تو میدم

And I’ll give it to you
و من این رو به تو میدم

Hotter than hell
داغ تر از جهنم

Hotter than hell
داغ تر از جهنم

Hotter than hell
داغ تر از جهنم

Hotter than hell
داغ تر از جهنم

And I′ll give it to you
و به تو خواهم داد

Hotter than hell
داغ تر از جهنم


پخش انلاین اهنگ دوالیپا داغتر از جهنم


دانلود اهنگ کلیک کنید

کلینیک دندان پزشکی مستر دندان
د شرکت طراحی سایت dmservice
د شرکت طراحی سایت dmservice

دانلود و متن اهنگ هلو ادل Hello from the other side adele music

Hello, it’s me
سلام این منم
I was wondering if after all these years
من در تعجبم که بعد از این همه سال
You’d like to meet, to go over
دوست داری منو ملاقات کنی همه چیز رو
Everything
به یاد بیاری
They say that time’s supposed to heal ya
اونا میگن که زمان باید تو رو خوب کنه
But I ain’t done much healing
ولی من اونقدرا هم خوب نشدم
?Hello, can you hear me
سلام صدا منو میشنوی؟
I’m in California dreaming about who we used to be
من در رویاهای کالیفورنیایی خودم هستم کسی که باید میبودم
When we were younger and free
وقتی ما جوون تر و آزاد بودیم
I’ve forgotten how it felt before the world fell at our feet
فراموش کردم قبلا دنیا زیر پای ما چه حسی داشت

There’s such a difference between us
خیلی تفاوت بین ما هست
And a million miles
بیش از یک میلیون مایل (منظورش اینه تفاوتشون با هم بیشتر از یک میلیون مایل هست)

Hello from the other side
از طرفی دیگر سلام (اینجا منظور ادل اینه که با تلفون خونه بهش زنگ زده)
I must’ve called a thousand times to tell you
من باید هزاران بار بهت زنگ میزدم که بگم
I’m sorry, for everything that I’ve done
من متاسفم برای تمام کارایی که انجام دادم
But when I call you never seem to be home
ولی وقتی من بهت زنگ میزنم به نظر میرسه که هیچ موقع خونه نیستی
Hello from the outside
سلامی از بیرون (اینجا منظور ادل اینه که با تلفون بیرون بهش زنگ زده)
At least I can say that I’ve tried to tell you
حداقل من میتونم بگم که تلاش کردم که بهت بگم
I’m sorry, for breaking your heart
من متاسفم برای شکستن قلب تو
But it don’t matter, it clearly doesn’t tear you apart anymore
ولی اشکال نداره این واضح هست که تو دیگه اهمیت نمیدی

?Hello, how are you
سلام حالت چطوره؟
It’s so typical of me to talk about myself
این یک چیز معمولی هست که درباره خودم صحبت کنم
I’m sorry, I hope that you’re well
من متاسفم امیدوارم که حالت خوب باشه
Did you ever make it out of that town
آیا تو تا حالا از اون شهر رفتی
?Where nothing ever happened
جایی که هیچ اتفاقی نیوفتاد

It’s no secret
این یک راز نیست
That the both of us are running out of time
چون زمان هر دومون داره تموم میشه

Hello from the other side
از طرفی دیگر سلام
I must’ve called a thousand times to tell you
من باید هزاران بار بهت زنگ میزدم که بگم
I’m sorry, for everything that I’ve done
من متاسفم برای تمام کارایی که انجام دادم
But when I call you never seem to be home
ولی وقتی من بهت زنگ میزنم به نظر میرسه که هیچ موقع خونه نیستی
Hello from the outside
سلامی از بیرون
At least I can say that I’ve tried to tell you
حداقل من میتونم بگم که تلاش کردم که بهت بگم
I’m sorry, for breaking your heart
من متاسفم برای شکستن قلب تو
But it don’t matter, it clearly doesn’t tear you apart anymore
ولی اشکال نداره این واضح هست که تو دیگه اهمیت نمیدی
Ooooohh, anymore
اوه نه دیگه
Ooooohh, anymore
اوه نه دیگه
Ooooohh, anymore
اوه نه دیگه
Anymore
نه دیگه
Hello from the other side
از طرفی دیگر سلام
I must’ve called a thousand times to tell you
من باید هزاران بار بهت زنگ میزدم که بگم
I’m sorry, for everything that I’ve done
من متاسفم برای تمام کارایی که انجام دادم
But when I call you never seem to be home
ولی وقتی من بهت زنگ میزنم به نظر میرسه که هیچ موقع خونه نیستی

Hello from the outside
سلامی از بیرون
At least I can say that I’ve tried to tell you
حداقل من میتونم بگم که تلاش کردم که بهت بگم
I’m sorry, for breaking your heart
من متاسفم برای شکستن قلب تو
But it don’t matter, it clearly doesn’t tear you apart anymore
ولی اشکال نداره این واضح هست که تو دیگه اهمیت نمیدی

کلینیک دندان پزشکی مستر دندان
د شرکت طراحی سایت dmservice
د شرکت طراحی سایت dmservice

دانلود و متن اهنگ bloody mary لیدی گاگا

دانلود و متن اهنگ bloody mary لیدی گاگا

Love is just history that they may prove
عشق فقط یه چیزه قدیمیه که ممکنه اثبات بشه
And when you’re gone I’ll tell them my religion’s you
و وقتی که تو میری من به اونها خواهم گفت که دین من و همه ی خواسته ام بودی
When Pontius comes to kill the king upon his throne
وقتی که پونتیوس برای بر کنار کردن پادشاه و کشتن میاد
I’m ready for their stones
من برای اون سختی ها اماده هستم
I’ll dance, dance, dance
من خواهم رقصید رقصید رقصید
With my hands, hands, hands
با دستام دستام دستام
Above my head, head, head
دستام بالاتر از سرم سرم سرم
Like Jesus said
همونطور که مسیح میگه
I’m gonna dance, dance, dance
من خواهم رقصید رقصید رقصید
With my hands, hands, hands
با دستام دستام دستام
Above my head
دستام بالاتر از سرم
Hands together, Forgive him before
دستای جفتمون قبل از این که اون بمیره
He’s dead because
اون رو ببخش چون
I won’t cry for you
من نمیخوام برات گریه کنم
I won’t crucify the things you do
نمیخوام واسه کارایی که کردی خودتو شکنجه کنی
I won’t cry for you, see
من نمیخوام برات گریه کنم ببین
When you’re gone I’ll still be bloody Mary
وقتی که تو رفتی من هنوز یک عشق اتشین بهت دارم
We are not just art for Michelangelo to carve
ما فقط یک مشت مدل برای این که میکل آنژ حکاکی مون بکنه نیستیم
He can’t rewrite the agro of my furied heart
اون نمیتونه ما رو از اول طبق میل خودش بازسازی کنه
I’ll wait on mountain tops in Paris cold
من در بلند ترین نقطه ی کوه در سرمای پاریس منتظر خواهم ماند
Je ne veux pas mourire tout seule
یکی نیست که بگه من حاضر نیستم هر چیزی رو قبول کنم
I’ll dance, dance, dance
من خواهم رقصید رقصید رقصید
With my hands, hands, hands
با دستام دستام دستام
Above my head, head, head
دستام بالاتر از سرم سرم سرم
Like Jesus said
همونطور که مسیح میگه
I’m gonna dance, dance, dance
من خواهم رقصید رقصید رقصید
With my hands, hands, hands
با دستام دستام دستام
Above my head
دستام بالاتر از سرم
Hands together, Forgive him before
دستای جفتمون قبل از این که اون بمیره
He’s dead because
اون رو ببخش چون
I won’t cry for you
من نمیخوام برات گریه کنم
I won’t crucify the things you do
نمیخوام واسه کارایی که کردی خودتو شکنجه کنی
I won’t cry for you, see
من نمیخوام برات گریه کنم ببین
When you’re gone I’ll still be bloody Mary
وقتی که تو رفتی من هنوز یک عشق اتشین بهت دارم
I won’t cry for you
من نمیخوام برات گریه کنم
I won’t crucify the things you do
نمیخوام واسه کارایی که کردی خودتو شکنجه کنی
I won’t cry for you, see
من نمیخوام برات گریه کنم ببین
When you’re gone I’ll still be bloody Mary
وقتی که تو رفتی من هنوز یک عشق اتشین بهت دارم
Liberaté, mi amor
عشقمو رها کن


دانلود اهنگ bloody mary لیدی گاگا [ 320 ]

دانلود اهنگ bloody mary لیدی گاگا [ 128 ]

کلینیک دندان پزشکی مستر دندان
د شرکت طراحی سایت dmservice
د شرکت طراحی سایت dmservice

دانلود اهنگ دوالیپا dance the night

اهنگ دوالیپا dance the night

دانلود اهنگ دوالیپا dance the night

Baby, you can find me under the lights
عزیزم میتونی منو زیر چراغ ها پیدا کنی

Diamonds under my eyes
الماس ها زیر چشمم هستن

Turn the rhythm up, don’t you wanna just
ریتم آهنگ رو بالا ببر، آیا نمیخوای

Come along for the ride?
بیایی باهام همراه بشی؟

Ooh, my outfit so tight
اوه، لباس من خیلی تنگه

You can see my heartbeat tonight
میتونی ضربان قلبم رو از زیرش ببینی

I can take the heat, baby, best believe
من میتونم گرما رو تحمل کنم عزیزم، بهتره باور کنی

That’s the moment I shine
این درست زمانیه ک من میدرخشم
(دوا خودش رو ب الماس تشبیه میکنه. الماس فلز گرانبهاییه که تحت فشار و دمای بالا زیبا میشه و سیقل پیدا میکنه. دوآ اینجا از این استعاره استفاده میکنه تا بگه در زمین رقص تحت هر شرایط و دمایی میرقصه و لذت میبره و مثل الماس سیاله)

‘Cause every romance shakes and it bends
چون هر رابطه عاشقانه ای شکست و بندی داره

Don’t give a damn
برام مهم نیست

When the night’s here, I don’t do tears
وقتی شب فرا میرسه، من گریه نمیکنم

Baby, no chance
عزیزم اصلا راهی نداره
I could dance, I could dance, I could dance
من فقط میتونم برقصم، میتونم برقصم، میتونم برقصم

Watch me dance, dance the night away
رقصیدن منو تماشا کن، شبو با رقص میگذرونم

My heart could be burnin’, but you won’t see it on my face
قلبم ممکنه از شدت درد آتیش بگیره، اما رو صورتم نشونه ای نمیبینی

Watch me dance, dance the night away (Uh-huh)
رقصیدن منو تماشا کن، شبو با رقص میگذرونم

I’ll still keep the party runnin’, not one hair out of place
من همچنان مهمونی رو میچرخونم، حتی یه تار مو هم جا به جا نمیشه
(اصطلاح one hair out of place به معنای ظاهر آراسته داشتنه)

Lately, I been movin’ close to the edge
این اواخر روی لبه پرتگاه داشتم راه میرفتم
(اصطلاح close to the edge به معنای ریسک کردن و بودن در شرایط سخته)

Still be lookin’ my best
اما هنوزم خیلی خوب خودمو نگه داشتم

I stay on the beat, you can count on me
من با بیت میمونم، میتونی روم حساب کنی

I ain’t missin’ no steps
هیچ قدمی رو رد نمیکنم

‘Cause every romance shakes and it bends
چون هر رابطه عاشقانه ای شکست و بندی داره

Don’t give a damn
برام مهم نیست

When the night’s here, I don’t do tears
وقتی شب فرا میرسه، من گریه نمیکنم

Baby, no chance
عزیزم اصلا راهی نداره

I could dance, I could dance, I could dance
من فقط میتونم برقصم، میتونم برقصم، میتونم برقصم

Watch me dance, dance the night away
رقصیدن منو تماشا کن، شبو با رقص میگذرونم

My heart could be burnin’, but you won’t see it on my face
قلبم ممکنه از شدت درد آتیش بگیره، اما رو صورتم نشونه ای نمیبینی

Watch me dance, dance the night away (Uh-huh)
رقصیدن منو تماشا کن، شبو با رقص میگذرونم

I’ll still keep the party runnin’, not one hair out of place
من همچنان مهمونی رو میچرخونم، حتی یه تار مو هم جا به جا نمیشه

When my heart breaks (They never see it, never see it)
وقتی قلبم میشکنه (هیچکس نمیتونه بفهمه)

When my world shakes (I feel alive, I feel alive)
وقتی دنیام میلرزه (من هنوزم احساس سرزندگی میکنم)

I don’t play safe (Ooh), don’t you know about me? (Uh-huh)
من محتاط نیستم، منو نمیشناسی؟

I could dance, I could dance, I could dance
من فقط میتونم برقصم، میتونم برقصم، میتونم برقصم

Even when the tears are flowin’, they’re diamonds on my face
حتی وقتی اشک هام جاری میشن، اونا الماس هایی بر روی صورتم هستن

I’ll still keep the party goin’, not one hair out of place (Yes, I can)
من همچنان به پارتی کردن ادامه میدم بدون اینکه ظاهرم به هم بریزه

Even when the tears are flowin’, they’re diamonds on my face (Yes, I can, yes, I can)
حتی وقتی اشک هام جاری میشن، اونا الماس هایی بر روی صورتم هستن

I’ll still keep the party goin’, not one hair out of place
من همچنان به پارتی کردن ادامه میدم بدون اینکه ظاهرم به هم بریزه

Watch me dance, dance the night away
رقصیدن منو تماشا کن، شبو با رقص میگذرونم

My heart could be burnin’, but you won’t see it on my face
قلبم ممکنه از شدت درد آتیش بگیره، اما رو صورتم نشونه ای نمیبینی

Watch me dance, dance the night away (Uh-huh)
رقصیدن منو تماشا کن، شبو با رقص میگذرونم

I’ll still keep the party runnin’, not one hair out of place
من همچنان مهمونی رو میچرخونم، حتی یه تار مو هم جا به جا نمیشه

When my heart breaks (They never see it, never see it)
وقتی قلبم میشکنه (هیچکس نمیتونه بفهمه)

When my world shakes (I feel alive, I feel alive)
وقتی دنیام میلرزه (من هنوزم احساس سرزندگی میکنم)

I don’t play safe (Ooh), don’t you know about me? (Uh-huh)
من محتاط نیستم، منو نمیشناسی؟

I could dance, I could dance, I could dance
من فقط میتونم برقصم، میتونم برقصم، میتونم برقصم

Dance the night
شبو میرقصم


پخش انلاین اهنگ دوالیپا dance the night


[320] دانلود اهنگ دوالیپا dance the night

[128] دانلود اهنگ دوالیپا dance the night