دانلود متن اهنگ dancing with your ghost ساشا اسلون

دانلود متن اهنگ dancing with your ghost ساشا اسلون

[Verse 1]
Yelling at the sky
داد میزنم سر آسمان
Screaming at the world
رو به دنیا فریاد میزنم
Baby, why’d you go away?
عزیزم،چرا میخوای بری؟
I’m still your girl
من هنوز مال توـم(دوست دخترتم)
Holding on too tight
محکم چسبیدم
Head up in the clouds
حواسم نیست
Heaven only knows where you are now
فقط خدا میدونه که تو الان کجایی
[Pre-Chorus]
How do I love, how do I love again?
چطور میتونم عاشق شم،چطور میتونم دوباره عاشق شم؟
How do I trust, how do I trust again?
چطور میتونم اعتماد کنم،چطوری میتونم دوباره اعتماد کنم؟
[Chorus]
I stay up all night, tell myself I’m alright
من تموم شب رو بیدار بودم،به خودم میگفتم که من خوبم
Baby, you’re just harder to see than most
عزیزم، دیدن تو سخت تر از سخته
I put the record on, wait ’til I hear our song
من ضبط موسیقی رو روشن کردم،منتظر موندم تا آهنگ خودمون رو بشنوم
Every night, I’m dancing with your ghost
هر شب،من با روح تو میرقصم
Every night, I’m dancing with your ghost
هر شب،من با روح تو میرقصم
[Verse 2]
Never got the chance
هیچ وقت شانسشو نداشتم
To say a last goodbye
تا اخرین خداحافظی ام رو بکنم
I gotta move on
باید ادامه بدم
But it hurts to try
اما حتی امتحان کردنش هم دردناکه
[Pre-Chorus]
How do I love, how do I love again?
چطور میتونم عاشق شم،چطور میتونم دوباره عاشق شم؟
How do I trust, how do I trust again?
چطور میتونم اعتماد کنم،چطوری میتونم دوباره اعتماد کنم؟
[Chorus]
I stay up all night, tell myself I’m alright
من تموم شب رو بیدار بودم،به خودم میگفتم که من خوبم
Baby, you’re just harder to see than most
عزیزم، دیدن تو سخت تر از سخته
I put the record on, wait ’til I hear our song
من ضبط موسیقی رو روشن کردم،منتظر موندم تا آهنگ خودمون رو بشنوم
Every night, I’m dancing with your ghost
هر شب،من با روح تو میرقصم
Every night, I’m dancing with your ghost
هر شب،من با روح تو میرقصم
[Bridge]
How do I love, how do I love again?
چطور میتونم عاشق شم،چطور میتونم دوباره عاشق شم؟
How do I trust, how do I trust again?
چطور میتونم اعتماد کنم،چطوری میتونم دوباره اعتماد کنم؟
[Chorus]
I stay up all night, tell myself I’m alright
من تموم شب رو بیدار بودم،به خودم میگفتم که من خوبم
Baby, you’re just harder to see than most
عزیزم، دیدن تو سخت تر از سخته
I put the record on, wait ’til I hear our song
من ضبط موسیقی رو روشن کردم،منتظر موندم تا آهنگ خودمون رو بشنوم
Every night, I’m dancing with your ghost
هر شب،من با روح تو میرقصم
Every night, I’m dancing with your ghost
هر شب،من با روح تو میرقصم


دانلود اهنگ dancing with your ghost ساشا اسلون [320]

دانلود اهنگ dancing with your ghost ساشا اسلون [128]