دانلود و متن اهنگ bloody mary لیدی گاگا

دانلود و متن اهنگ bloody mary لیدی گاگا

Love is just history that they may prove
عشق فقط یه چیزه قدیمیه که ممکنه اثبات بشه
And when you’re gone I’ll tell them my religion’s you
و وقتی که تو میری من به اونها خواهم گفت که دین من و همه ی خواسته ام بودی
When Pontius comes to kill the king upon his throne
وقتی که پونتیوس برای بر کنار کردن پادشاه و کشتن میاد
I’m ready for their stones
من برای اون سختی ها اماده هستم
I’ll dance, dance, dance
من خواهم رقصید رقصید رقصید
With my hands, hands, hands
با دستام دستام دستام
Above my head, head, head
دستام بالاتر از سرم سرم سرم
Like Jesus said
همونطور که مسیح میگه
I’m gonna dance, dance, dance
من خواهم رقصید رقصید رقصید
With my hands, hands, hands
با دستام دستام دستام
Above my head
دستام بالاتر از سرم
Hands together, Forgive him before
دستای جفتمون قبل از این که اون بمیره
He’s dead because
اون رو ببخش چون
I won’t cry for you
من نمیخوام برات گریه کنم
I won’t crucify the things you do
نمیخوام واسه کارایی که کردی خودتو شکنجه کنی
I won’t cry for you, see
من نمیخوام برات گریه کنم ببین
When you’re gone I’ll still be bloody Mary
وقتی که تو رفتی من هنوز یک عشق اتشین بهت دارم
We are not just art for Michelangelo to carve
ما فقط یک مشت مدل برای این که میکل آنژ حکاکی مون بکنه نیستیم
He can’t rewrite the agro of my furied heart
اون نمیتونه ما رو از اول طبق میل خودش بازسازی کنه
I’ll wait on mountain tops in Paris cold
من در بلند ترین نقطه ی کوه در سرمای پاریس منتظر خواهم ماند
Je ne veux pas mourire tout seule
یکی نیست که بگه من حاضر نیستم هر چیزی رو قبول کنم
I’ll dance, dance, dance
من خواهم رقصید رقصید رقصید
With my hands, hands, hands
با دستام دستام دستام
Above my head, head, head
دستام بالاتر از سرم سرم سرم
Like Jesus said
همونطور که مسیح میگه
I’m gonna dance, dance, dance
من خواهم رقصید رقصید رقصید
With my hands, hands, hands
با دستام دستام دستام
Above my head
دستام بالاتر از سرم
Hands together, Forgive him before
دستای جفتمون قبل از این که اون بمیره
He’s dead because
اون رو ببخش چون
I won’t cry for you
من نمیخوام برات گریه کنم
I won’t crucify the things you do
نمیخوام واسه کارایی که کردی خودتو شکنجه کنی
I won’t cry for you, see
من نمیخوام برات گریه کنم ببین
When you’re gone I’ll still be bloody Mary
وقتی که تو رفتی من هنوز یک عشق اتشین بهت دارم
I won’t cry for you
من نمیخوام برات گریه کنم
I won’t crucify the things you do
نمیخوام واسه کارایی که کردی خودتو شکنجه کنی
I won’t cry for you, see
من نمیخوام برات گریه کنم ببین
When you’re gone I’ll still be bloody Mary
وقتی که تو رفتی من هنوز یک عشق اتشین بهت دارم
Liberaté, mi amor
عشقمو رها کن


دانلود اهنگ bloody mary لیدی گاگا [ 320 ]

دانلود اهنگ bloody mary لیدی گاگا [ 128 ]