کلینیک دندان پزشکی مستر دندان
د شرکت طراحی سایت dmservice
د شرکت طراحی سایت dmservice

دانلود و متن اهنگ as it was هری استایلز

دانلود و متن اهنگ as it was هری استایلز

Come on, Harry, we wanna say goodnight to you!
زود باش، هری، میخوایم بهت شب بخیر بگیم!
Holdin′ me back
منو عقب نگه داشته
Gravity’s holdin′ me back
جاذبه منو عقب نگه داشته
I want you to hold out the palm of your hand
میخوام که کف دستت رو بیاری جلو
Why don’t we leave it at that?
چرا ما اونجا رهاش نکردیم؟
Nothin’ to say
چیزی برای گفتن نیست
When everything gets in the way
وقتی همه چیز سر راه قرار میگیره
Seems you cannot be replaced
انگار که تو نمیتونی جایگزین بشی
And I′m the one who will stay, oh-oh-oh
و من اونی هستم که قراره بمونه، اوه
In this world, it′s just us
توی این دنیا، فقط ماییم
You know it’s not the same as it was
میدونی که مثل قبل نیست
In this world, it′s just us
توی این دنیا، فقط ماییم
You know it’s not the same as it was
میدونی که مثل قبل نیست
As it was, as it was
مثل قبل، مثل قبل
You know it′s not the same
میدونی که همان طور نیست
Answer the phone
تلفن رو جواب بده
Harry, you’re no good alone
هری، تو تنهایی خوب نیستی
Why are you sitting at home on the floor?
چرا تو خونه کف زمین نشستی؟
What kind of pills are you on?
چه نوع قرصایی مصرف میکنی؟
Ringin′ the bell
تلفن زنگ میزنه
And nobody’s coming to help
و هیچکس برای کمک نمیاد
Your daddy lives by himself
پدرت برای خودش زندگی میکنه
He just wants to know that you’re well, oh-oh-oh
اون فقط میخواد بدونه که حالت خوبه، اُه-اُه-اُه
In this world, it′s just us
تو این دنیا، فقط ماییم
You know it′s not the same as it was
میدونی که مثل قبل نیست
In this world, it’s just us
تو این دنیا، فقط ما هستیم
You know it′s not the same as it was
میدونی که مثل قبل نیست
As it was, as it was
اونطور که بوده، اونطور که بود
You know it’s not the same
تو میدونی اونطور نیست
Go home, get ahead, light-speed internet
برو خونه، بیوفت جلو، اینترنت پر سرعت
I don′t wanna talk about the way that it was
نمیخوام درمورد اینکه چطور بوده حرف بزنم
Leave America, two kids follow her
آمریکا رو ترک کن، دو تا بچه به همراهش
I don’t wanna talk about who′s doin’ it first
نمیخوام درمورد اینکه کی اول انجامش داد حرف بزنم
(Hey!)
هی
As it was
اونجوری که بود
You know it’s not the same as it was
تو میدونی که مثل قبل نیست
As it was, as it was
اونطور که بوده، اونطور که بوده


دانلود اهنگ as it was هری استایلز [320]

دانلود اهنگ as it was هری استایلز [128]

کلینیک دندان پزشکی مستر دندان
د شرکت طراحی سایت dmservice
د شرکت طراحی سایت dmservice

دانلود اهنگ هری استایلز dont let me go

اهنگ هری استایلز dont let me go

دانلود اهنگ هری استایلز dont let me go

Now you were standing there right in front of me

تو اونجا درست جلوی من وایستاده بودی

I hold on scared and harder to breath

من ترسیدم و سخت تر نفس کشیدم

All of a sudden these lights are blinding me

ناگهان این چراغها دارن منو خیره میکنن

I never noticed how bright they would be

هیچوقت دقت نکردم که اونا چقدر میتونن روشن باشن

I saw in the corner there is a photograph

یک گوشه دیدم که یه عکس وجود داره

No doubt in my mind it’s a picture of you

هیچ شکی نکردم.این یه تصویر از توئه

It lies there alone on its bed of broken glass

اونجا تنهایی دراز کشیده روی تختی که پره از شیشه های شکسته

This bed was never made for two

این تخت هیچوقت برای دونفر ساخته نشده

I’ll keep my eyes wide open

چشمامو کاملا باز نگه میدارم

I’ll keep my arms wide open

دستامو کاملا باز نگه میدارم

Do not let me

نذار

Do not let me

نذار

Cause I’m tired of being alone

چون از تنها بودن خسته ام

Do not let me

بهم اجازه نده

Do not let me go

نذار برم

Cause I’m tired of feeling alone

چون من از اینکه احساس تنهایی کنم خسته ام

I promise one day I’ll bring you back a star

قول میدم که یک روز برات یک ستاره رو بیارم

I caught one and it burned a hole in my hand oh

یکیشو گرفتم و اون سوخت و یک سوراخ روی دستم بجا گذاشت

Seems like these days I watch you from a far

مثل این روزا بنظر میاد که من تورو از دور تماشا میکنم

Just trying to make you understand

دارم تلاش میکنم تا بهت بفهمونم

I’ll keep my eyes wide open yeah

چشمامو کاملا باز نگه میدارم آره

Do not let me

نذار

Do not let me go

نذار برم

Cause I’m tired of feeling alone

چون من از اینکه احساس تنهایی کنم خسته ام

Do not let me

نذار

Do not let me go

نذار برم


پخش انلاین اهنگ هری استایلز dont let me go


برای دانلود اهنگ هری استایلز dont let me go کلیک کنید

کلینیک دندان پزشکی مستر دندان
د شرکت طراحی سایت dmservice
د شرکت طراحی سایت dmservice

دانلود اهنگ dream with me از هری استایلز

اهنگ dream with me از هری استایلز

دانلود اهنگ dream with me از هری استایلز

Ooh-ooh
اووه اووه

Ooh
اوه

Living in a daydream
زندگی تو یه رویا

She said, “Love me like you pay me”
اون گفت “جوری بهم عشق بورز انگار بهم پول میدی”

You know I′ll be gone for so long
می دونی که من خیلی وقته که از اینجا میرم

So give me all of your love, give me something to dream about
پس بهم همه ی عشقتو بده، بهم چیزی بده که درموردش رویاپردازی کنم

Ooh-ooh
اووه اووه

Staying ’til the morning
موندن تا صبح

′Cause baby, loving you is the real thing
چون عزیزم، دوست داشتن تو واقعیه

It just feels right
فقط حس درستی میده

When you give me all of your love, give me something to dream about
وقتی همه ی عشقتو بهم دادی، بهم چیزی بده که در موردش رویاپردازی کنم

(All of your love, give me something to dream about)
همه عشقتو، بهم چیزی بده که در موردش رویاپردازی کنم

So give me all of your love, give me something to dream about
پس بهم همه ی عشقتو بده، بهم چیزی بده که در موردش رویاپردازی کنم

Ooh-ooh
اووه اووه

Oh, no
اوه، نه

Ah
اه

Ah
اه

Living in a daydream
زندگی تو یه رویا

Living in a daydream
زندگی تو یه رویا

Living in a daydream
زندگی تو یه رویا

Give me all of your love, give me something to dream about
بهم همه ی عشقتو بده، بهم چیزی بده که درموردش رویاپردازی کنم

Living in a daydream
زندگی تو یه رویا

Living in a daydream (it’s alright)
زندگی تو یه رویا (این خوبه)

Living in a daydream
زندگی تو یه رویا

(Give me all of your love, give me something to dream about)
(بهم همه ی عشقتو بده، بهم چیزی بده که درموردش رویاپردازی کنم)

Give me all of your love
بهم همه عشقتو بده

Ooh-ooh (give me all of your love, give me something to dream about)
اوه اوه (بهم همه عشقتو بده، بهم چیزی بده که درموردش رویا پردازی کنم)

Ooh (it’s alright)
اووه (این خوبه)

Ooh-ooh (give me all of your love, give me something to dream about)
اوه اوه (بهم همه عشقتو بده، بهم چیزی بده که درموردش رویا پردازی کنم)

Ah
آه


پخش انلاین اهنگ dream with me از هری استایلز


دانلود اهنگ dream with me از هری استایلز [320]

دانلود اهنگ dream with me از هری استایلز [128]

کلینیک دندان پزشکی مستر دندان
د شرکت طراحی سایت dmservice
د شرکت طراحی سایت dmservice

دانلود اهنگ هری استایلز as it was

اهنگ هری استایلز as it was

دانلود اهنگ هری استایلز as it was

Come on, Harry, we wanna say goodnight to you

زودباش هری، ما میخوایم به تو شب بخیر بگیم

Holdin’ me back

منو به عقب میکشه

Gravity’s holdin’ me back

جاذبه منو به گذشته میکشه

I want you to hold out the palm of your hand

دلم میخواد که دستتو بگیرم

Why don’t we leave it at that؟

چرا ول کنش نیستیم؟

Nothin’ to say

حرفی نمیشه زد

When everything gets in the way

وقتی همه چیز سر راهت قرار میگیره و مانع حرکت رو به جلوت میشه

Seems you cannot be replaced

به نظر میاد جایگزین آوردن برای تو غیر ممکنه

And I’m the one who will stay, oh-oh-oh

و من تنها کسیم که میمونه، اوه

In this world, it’s just us

در این جهان، فقط ما هستیم

You know it’s not the same as it was

میدونی دیگه هیچ چیز مثل سابق نیست

In this world, it’s just us

در این جهان، فقط ما هستیم

You know it’s not the same as it was

میدونی دیگه هیچ چیز مثل سابق نیست

As it was, as it was

مثل سابق، مثل سابق

You know it’s not the same

میدونی دیگه هیچ چیز مثل سابق نیست

Answer the phone

گوشیو جواب بده

Harry, you’re no good alone

هری تنهایی برات خوب نیست

Why are you sitting at home on the floor?

چرا روی زمین نشستی؟

What kind of pills are you on?

چ قرصی انداختی”

Ringin’ the bell

زنگو میزنن

And nobody’s coming to help

و هیچکسی برای کمک نمیاد

Your daddy lives by himself

پدرت تنهایی زندگی میکنه

He just wants to know that you’re well, oh-oh-oh

فقط میخواد مطمئن شه حال تو خوبه، اوه

In this world, it’s just us

در این جهان، فقط ما هستیم

You know it’s not the same as it was

میدونی دیگه هیچ چیز مثل سابق نیست

In this world, it’s just us

در این جهان، فقط ما هستیم

You know it’s not the same as it was

میدونی دیگه هیچ چیز مثل سابق نیست

As it was, as it was

مثل سابق، مثل سابق

You know it’s not the same

میدونی دیگه هیچ چیز مثل سابق نیست

Go home, get ahead, light-speed internet

برو خونه، پیشروی کن، اینترنت پر سرعت

I don’t wanna talk about the way that it was

دلم نمیخواد راجب گذشته حرف بزنم

Leave America, two kids follow her

آمریکارو ترک کن، دوتا بچه افتادن دنبالش

I don’t wanna talk about who’s doin’ it first

دلم نمیخواد راجب این حرف بزنم

که اولین نفر کی عقب کشید

As it was

مثل سابق

You know it’s not the same as it was

میدونی دیگه هیچ چیز مثل سابق نیست

As it was, as it was

مثل سابق، مثل سابق


پخش انلاین اهنگ هری استایلز as it was


[320] دنلود اهنگ هری استایلز as it was

[128] دنلود اهنگ هری استایلز as it was

کلینیک دندان پزشکی مستر دندان
د شرکت طراحی سایت dmservice
د شرکت طراحی سایت dmservice

دانلود اهنگ sweet creature از harry styles

اهنگ sweet creature از harry styles

دانلود اهنگ sweet creature از harry styles

Sweet creature

مخلوق زیبا

Had another talk about where it’s going wrong

راجبه اینکه کجاشو اشتباه رفتیم خیلی حرف زدیم

But we’re still young

اما ما هنوز جوونیم

(آهنگ too young هم به این اشاره میکنه

We were too young to know we had every thing)

We don’t know where we’re going

نمیدونیم کجا داریم میریم

But we know where we belong

اما میدونیم به کجا تعلق داریم

Oh, we started / Two hearts in one home

اوه، ما با دو تا قلب در یک خانه شروع کردیم

(این جمله رو فقط دایرکشنرا میفهمن )

It’s hard when we argue

خیلی سخته وقتی بحثمون میشه

We’re both stubborn

ما هر دومون هم کله شقیم

I know, but oh

میدونم، اما اوه

Sweet creature, sweet creature

مخلوق زیبا، مخلوق زیبا

Wherever I go, you bring me home

هر جا هم که برم، عشق تو منو به خونه برمیگردونه

Sweet creature, sweet creature

مخلوق زیبا، مخلوق زیبا

When I run out of road, you bring me home

وقتی من از مسیر خارج میشم،تو منو به خونه میاری

(دیگه این کلمه ی home پرتکرار ترین کلمه توی آهنگاشونه :”)

Sweet creature

مخلوق زیبا

We’re running through the garden

ما در باغچه میدویم

Oh, where nothing bothered us

اوه جایی که هیچ چیزی مزاحممون نمیشه

But we’re still young

اما ما هنوز هم جوونیم

I always think about you and how we don’t speak enough

من همیشه به تو فکر میکنم و به اینکه با به اندازه کافی با هم حرف نمیزنیم

Oh, we started

اوه، ما شروع کردیم

Two hearts in one home

با دو تا قلب در یک خانه

It’s hard when we argue

خیلی سخته وقتی بحثمون میشه

We’re both stubborn

ما هر دومون هم کله شقیم

I know, but oh

میدونم، اما اوه

Sweet creature, sweet creature

مخلوق زیبا، مخلوق زیبا

Wherever I go, you bring me home

هر جا هم که برم، عشق تو منو به خونه برمیگردونه

Sweet creature, sweet creature

مخلوق زیبا، مخلوق زیبا

When I run out of road, you bring me home

وقتی من از مسیر خارج میشم،تو منو به خونه میاری

Oh, when we started

اوه، وقتی ما شروع کردیم

Just two hearts in one home

فقط با دو قلب در یک خانه

It’s hard when we argue

خیلی سخته وقتی بحثمون میشه

We’re both stubborn

ما هر دومون هم کله شقیم

I know, but oh

میدونم، اما اوه

Sweet creature, sweet creature

مخلوق زیبا، مخلوق زیبا

Wherever I go, you bring me home

هر جا هم که برم، عشق تو منو به خونه برمیگردونه

Sweet creature, sweet creature

مخلوق زیبا، مخلوق زیبا

When I run out of road, you bring me home

وقتی من از مسیر خارج میشم،تو منو به خونه میاری

You’ll bring me home

تو منو به خونه خواهی آورد


پخش انلاین اهنگ sweet creature از harry styles


[320] دانلود اهنگ sweet creature از harry styles

[128] دانلود اهنگ sweet creature از harry styles

کلینیک دندان پزشکی مستر دندان
د شرکت طراحی سایت dmservice
د شرکت طراحی سایت dmservice

دانلود اهنگ just a liitle bit of your heart از harry styles

اهنگ just a liitle bit of your heart از harry styles

https://dl3.vidao.org/music/2020/10/Just-A-Little-Bit-Of-Your-Heart-Harry-Styles.mp3

I don’t ever ask you where you’ve been

منهیچ وقت ازت نمیپرسم که کجا بودی

And I don’t feel the need to

Know who you’re with

و احساس نمیکنم که بخوام بدونم با کی بودی

I can’t even think straight but I can tell

You were just with her

من حتی نمیتونم درست فک کنم اما میتونم بهت بگم که تو با اون بودی

And I’ll still be a fool , I’m a fool for you

و من هنوز یه احمقم.برای تو یه احمقم

Just a little bit of your heart

فقط یه ذره از قلبت

Just a little bit of your heart

فقط یه ذره از قلبت

Just a little bit of your heart is all I want

فقط یه ذره از قلبت همه چیزیه که میخوام

Just a little bit of your heart

فقط یه ذره از قلبت

Just a little bit of your heart

فقط یه ذره از قلبت

Just a little bit of your heart is all I’m asking for you

فقط یه ذره از قلبت همه چیزیه که ازت میخوام(داره خواهش میکنه)

I don’t ever tell you how I really feel

من همیشه بهت نمیگم که واقعا چه احساسی دارم

Cause I can’t find the words to say what I mean

بخاطر اینکه نمیتونم کلمه هایی رو پیدا کنم که منظورمو بگه

And nothing’s ever easy

و همیشه هیچی آسون نیس

That’s what they say

این چیزیه که اونا میگن

I know I’m not your only

من میدونم فقط مال تو نیستم

But I’ll still be a fool

ولی من هنوز یه احمقم

Cause I’m a fool for you

چون برای تو یه احمقم

Just a little bit of your heart

فقط یه ذره از قلبت

Just a little bit of your heart

فقط یه ذره از قلبت

Just a little bit of your heart is all I want

فقط یه ذره از قلبت همه چیزیه که میخوام

Just a little bit of your heart

فقط یه ذره از قلبت

Just a little bit of your heart

فقط یه ذره از قلبت

Just a little bit of your heart is all I’m asking for you

فقط یه ذره از قلبت همه چیزیه که ازت میخوام

I know I’m not you’re only

من میدونم که فقط مال تو نیستم

But at least I’m one

اما حدقل یه دونم

I hear a little love is better than none

اما شنیدم که یه ذره عشق بهتر از هیچیه

Just a little bit of your heart

فقط یه ذره از قلبت

Just a little bit of your heart

فقط یه ذره از قلبت

Just a little bit of your heart is all I want

فقط یه ذره از قلبت همه چیزیه که ازت میخوام

Just a little bit of your heart

فقط یه ذره از قلبت

Just a little bit of your heart

فقط یه ذره از قلبت

Just a little bit of your heart is all I’m asking for you

فقط یه ذره از قلبت همه چیزیه که ازت میخوام

Just a little bit of your heart

فقط یه ذره از قلبت

Just a little bit of your heart

فقط یه ذره از قلبت

Just a little bit of your heart is all I want

فقط یه ذره از قلبت همه چیزیه که ازت میخوام

Just a little bit of your heart

فقط یه ذره از قلبت

Just a little bit of your heart

فقط یه ذره از قلبت

Just a little bit of your heart is all I’m asking for you

فقط یه ذره از قلبت همه چیزیه که ازت میخوام


پخش انلاین اهنگ just a liitle bit of your heart از harry styles


برای دانلود اهنگ کلیک کنید

کلینیک دندان پزشکی مستر دندان
د شرکت طراحی سایت dmservice
د شرکت طراحی سایت dmservice

دانلود اهنگ caroline از harry styles

اهنگ caroline از harry styles

دانلود اهنگ caroline از harry styles

Oh yeah, oh yeah, oh yeah
اوه آره، اوه آره ،اوه آره
She’s got a family in Carolina (woo, oh yeah)
اون دختر یه خانواده داره که توی کرولینا زندگی می کنند
So far away, but she says I remind her of home (woo, oh yeah)
ازینجا خیلی دوره، ولی اون میگه من اونو یاد خونه میندازم
Feeling oh so far from home (woo, oh yeah)
حس میکنه خیلی دور از خونه است
She never saw herself as a West Coaster (woo, oh yeah)
اون هیچوقت خودشو مثل یه وست کوستر نمیبینه (اهل یه شهر به این اسم)
Moved all the way ’cause her grandma told her: (woo, oh yeah)
تمام این راه رو اومده چون مادربزرگش بهش گفته:
“Townes, better swim before you drown” (woo, oh yeah)
شهر های کوچیک بهتر از شنا کردن قبل از غرق شدنه (قبل ازینکه وارد یه شهر بزرگ بشی ، به یه شهر کوچیک برو)
She’s a good girl (la la la la la la la la la la)
اون دختر خوبیه
She’s such a good girl (la la la la la la la la la la)
اون دختر خوبیه
She’s a good girl (la la la la la la la la la la)
اون دختر خوبیه
She feels so good (woo, oh yeah)
اون حس خوبی داره
She’s got a book for every situation (situation)
اون برای همه ی موقعیت ها کتاب داره
Gets into parties without invitations (invitations)
بدون دعوت وارد مهمونی ها میشه
How could you ever turn her down? (down, down, down, down)
چطور میتونی اونو ناراحت کنی(بهش نه بگی)؟
There’s not a drink that I think could sink her (sink her)
هیچ مشروبی اون غرق نمیکنه(مست نمیکنه)
How would I tell her that she’s all I think about? (think about)
چجوری بهش بگم اون تنها چیزیه که من بهش فکر می کنم
Well, I guess she just found out
خب فکر میکنم اون فهمیده
She’s a good girl (la la la la la la la la la la)
اون دختر خوبیه
She’s such a good girl (la la la la la la la la la la)
اون دختر خوبیه
She’s a good girl (la la la la la la la la la la)
اون دختر خوبیه
She feels so good (woo, oh yeah)
اون حس خوبی داره
She feels so good (woo, oh yeah)
اون حس خوبی داره
I met her once and wrote a song about her (woo, oh yeah)
من اون رو یکبار دیدم و درباره او شعر نوشتم
I wanna scream, yeah
می خوام جیغ بزنم
I wanna shout it out (woo, oh yeah)
میخوام از خودم بیرون بریزم
And I hope she hears me now (woo, oh yeah)
و امیدوارم اون منو بشنوه
La la la la, la la la la la la
لا لا لا لا ،لا لا لا لا لا لا
La la la la, la la la la la la
لا لا لا لا ،لا لا لا لا لا لا
La la la la, la la la la la la
لا لا لا لا ،لا لا لا لا لا لا
La la la la, la la la la la la
لا لا لا لا ،لا لا لا لا لا لا
She’s a good girl (la la la la la la la la la la)
اون دختر خوبیه
She’s such a good girl (la la la la la la la la la la)
اون دختر خوبیه
She’s a good girl (la la la la la la la la la la)
اون دختر خوبیه
Feels so good
احساس خوبی داره
She feels so good (la la la la la la la la la la)
اون خیلی حس خوبی میده
She feels so good (la la la la la la la la la la)
اون خیلی حس خوبی میده
She feels so good (la la la la la la la la la la)
اون خیلی حس خوبی میده
Oh, she’s a good girl
دختره خوبه
She feels so good (woo, oh yeah, woo, oh yeah)
اون احساس خیلی خوبی بهم میده


پخش انلاین اهنگ caroline از harry styles


[320] دانلود اهنگ caroline از harry styles

[128] دانلود اهنگ caroline از harry styles