دانلود و متن اهنگ as it was هری استایلز

 اهنگ as it was هری استایلز

دانلود و متن اهنگ as it was هری استایلز

متن اهنگ as it was هری استایلز

Come on, Harry, we wanna say goodnight to you!
زود باش، هری، میخوایم بهت شب بخیر بگیم!
Holdin′ me back
منو عقب نگه داشته
Gravity’s holdin′ me back
جاذبه منو عقب نگه داشته
I want you to hold out the palm of your hand
میخوام که کف دستت رو بیاری جلو
Why don’t we leave it at that?
چرا ما اونجا رهاش نکردیم؟
Nothin’ to say
چیزی برای گفتن نیست
When everything gets in the way
وقتی همه چیز سر راه قرار میگیره
Seems you cannot be replaced
انگار که تو نمیتونی جایگزین بشی
And I′m the one who will stay, oh-oh-oh
و من اونی هستم که قراره بمونه، اوه
In this world, it′s just us
توی این دنیا، فقط ماییم
You know it’s not the same as it was
میدونی که مثل قبل نیست
In this world, it′s just us
توی این دنیا، فقط ماییم
You know it’s not the same as it was
میدونی که مثل قبل نیست
As it was, as it was
مثل قبل، مثل قبل
You know it′s not the same
میدونی که همان طور نیست
Answer the phone
تلفن رو جواب بده
Harry, you’re no good alone
هری، تو تنهایی خوب نیستی
Why are you sitting at home on the floor?
چرا تو خونه کف زمین نشستی؟
What kind of pills are you on?
چه نوع قرصایی مصرف میکنی؟
Ringin′ the bell
تلفن زنگ میزنه
And nobody’s coming to help
و هیچکس برای کمک نمیاد
Your daddy lives by himself
پدرت برای خودش زندگی میکنه
He just wants to know that you’re well, oh-oh-oh
اون فقط میخواد بدونه که حالت خوبه، اُه-اُه-اُه
In this world, it′s just us
تو این دنیا، فقط ماییم
You know it′s not the same as it was
میدونی که مثل قبل نیست
In this world, it’s just us
تو این دنیا، فقط ما هستیم
You know it′s not the same as it was
میدونی که مثل قبل نیست
As it was, as it was
اونطور که بوده، اونطور که بود
You know it’s not the same
تو میدونی اونطور نیست
Go home, get ahead, light-speed internet
برو خونه، بیوفت جلو، اینترنت پر سرعت
I don′t wanna talk about the way that it was
نمیخوام درمورد اینکه چطور بوده حرف بزنم
Leave America, two kids follow her
آمریکا رو ترک کن، دو تا بچه به همراهش
I don’t wanna talk about who′s doin’ it first
نمیخوام درمورد اینکه کی اول انجامش داد حرف بزنم
(Hey!)
هی
As it was
اونجوری که بود
You know it’s not the same as it was
تو میدونی که مثل قبل نیست
As it was, as it was
اونطور که بوده، اونطور که بوده

پخش انلاین اهنگ as it was از هری استایلز


دانلود اهنگ as it was هری استایلز [320]

دانلود اهنگ as it was هری استایلز [128]