کلینیک دندان پزشکی مستر دندان
د شرکت طراحی سایت dmservice
د شرکت طراحی سایت dmservice

دانلود و متن و ترجمه اهنگ I don’t wanna know the weekend

دانلود اهنگ I don’t wanna know the weekend

دانلود و متن و ترجمه اهنگ I don't wanna know the weekend

متن و ترجمه اهنگ I don’t wanna know the weekend

just can’t believe this, man

مرد، نمیتونم اینو باور کنم

somebody said they saw you

یکی گفت که دیدتت

the person you were kissing wasn’t me

کسی که داشتی میبوسیدیش من نبودم

and i would never ask you

و هیچوقت دلم نمیخواد ازت بپرسم

i just kept it to myself

فقط پیش خودم نگهش میدارم

i don’t wanna know

نمیخوام بدونم

if you’re playin’ me, keep it on the low

اگه داری منو بازی میدی مخفی نگهش دار

cause my heart can’t take it anymore

چون دیگه قلبم نمیتونه تحملش کنه

and if you’re creepin’, please, don’t let it show

و اگه داری زیر پوستی یه کارایی میکنی، لطفا ،نذار لو بره

oh, baby, i don’t wanna know

اوه، عزیزم، نمیخوام بدونم

oh, yeah

اوه، اره

i think about it when i hold you

وقتی بغلت میکنم بهش فکر میکنم

when lookin’ in your eyes, i can’t believe

وقتی تو چشمات نگاه میکنم، نمیتونم باور کنم

and i don’t need to know the truth

و نیازی هم ندارم که حقیقتو بدونم

baby, keep it to yourself

عزیزم، پیش خودت نگهش دار

?did he touch you better than me

اون بهتر از من لمست کرد؟

?did he watch you fall asleep

وقتی خوابت میبره نگاهت میکنه

?did you show him all those things, that you used to do to me

همه اون چیزا که قبلا عادت داشتی با من انجام میدادیو بهش نشون دادی؟

if you’re better off that way

اگه تو اینطوری راحت تری

there ain’t more that i can say

دیگه حرفی نمیمونه

just go on and do your thing and don’t come back to me

فقط برو و هر کاری که میخوایو بکن و برنگرد

ohh ohh ohh

woah, woah, woah, 21

had me crushin’, i was cuffin’ like the precinct

این نابودم کرد، تو افکارم مثل یه زندان گیر میوفتم

?how go from housewife to sneaky link

چطوری از یه خانم خونه به یه فردی تبدیل شدی که پنهانی با بقیه میخوابه؟

got you ridin’ round in all type of Benz’s and Rovers

با هر جور بنز و روور میبردمت دور دور

girl, you used to ride in the rinky dink

دختر، تو قبلنا سوار ماشین قراضه میشدی

i’m the one put you in Eliantte (oh god)

من کسیم که تو رو وارد الیانته کردم (برند جواهرات)

fashion Nova model, i put you in runway

تو رو مدل برند نوا کردم و وارد ران وی کردمت (مسیری که مدل ها میرن)

you was rockin’ coach bag, got you chanaynay

این ور اون ور میرفتی، من برات شنل هم گرفتم (شنل یه برند لوکس)

side b***h in Frisco, i call her my bae bae

همراهم تو سانفرانسیسکو، صداش میکردم بیبی

i got a girl but i still feel alone

دوست دختر دارم ولی هنوزم احساس تنهایی میکنم

if you playin’ me that mean my home ain’t home

اگه داری منو بازی میدی پس یعنی خونه من خونه نیست (تو خونه خودش بهش خیانت میکرده)

havin’ nightmares of goin’ through your phone

کابوس اینو دارم که برم گوشیتو بگردم

can’t even record, you got me out my zone

حتی نمیتونم اهنگ ضبط کنم، منو از هم پاشوندی

if you creepin’, just don’t let me find out

اگه داری زیر پوستی گند کاری میکنی، فقط نزار من بفهمم

get a hotel, never bring’em to the house

هتل بگیر، هیچ وقت خونه نیارشون

if you’re better off that way

اگه اینجوری راحت تری

baby, all that i can say

عزیزم، همه چیزی که میتونم بگم اینکه

if you’re gonna do your thing then don’t come back to me

اگه میخوای اونکار بکنی پس برنگرد پیشم[320] دانلود اهنگ I don’t wanna know  the weekend 

[128] دانلود اهنگ I don’t wanna know  the weekend 

کلینیک دندان پزشکی مستر دندان
د شرکت طراحی سایت dmservice
د شرکت طراحی سایت dmservice

دانلود و متن ترجمه اهنگ call out my name the weekend

اهنگ call out my name the weekend

 دانلود و متن ترجمه اهنگ call out my name the weekend

[Verse 1]

We found each other

ما همدیگرو پیدا کردیم

I helped you out of a broken place

من تو رو از یک جای داغون بیرون کشیدم

You gave me comfort

تو بهم آرامش دادی

But falling for you was my mistake

اما عاشق تو شدن اشتباه من بود

[Pre-Chorus]

I put you on top, I put you on top

من تو رو اون بالا قرار دادم، من تو رو اون بالا قرار دادم

I claimed you so proud and openly

من تو رو در ملاعام و با افتخار خواستم

And when times were rough, when times were rough

و وقتی روزها سخت پیش رفت، وقتی روزها  سخت پیش رفت

I made sure I held you close to me

من مطمئن میشدم که  در آغوش بگیرمت

[Chorus]

So call out my name (call out my name)

پس اسم منو صدا بزن

Call out my name when I kiss you so gently

وقتی به آرامی میبوسمت اسم من رو صدا بزن

I want you to stay (want you to stay)

میخوام که بمونی

I want you to stay even though you don’t want me

میخوام بمونی با اینکه منو نمیخوای

Girl, why can’t you wait? (why can’t you wait, baby?)

دختر چرا نمیتونی صبر کنی؟

Girl, why can’t you wait ’til I fall out of love?

دختر چرا نمیتونی صبر کنی تا وقتی که  عاشقی از سرم بپره؟

Won’t you call out my name? (call out my name)

نمیخوای اسممو صدا بزنی؟

Girl, call out my name, and I’ll be on my way and

دختر فقط اسممو صدا بزن تا راه بیفتم بیام پیشت

I’ll be on my—

تا بیام پیشت

[Verse 2]

I said I didn’t feel nothing, baby, but I lied

بهت گفتم چیزی حس نمیکنم اما عزیزم خالی بستم

I almost cut a piece of myself for your life

من برای زندگی تو  از خودم زدم

Guess I was just another pit stop

فکر کنم فقط یک ایستگاه توقف دیگه بودم

‘Til you made up your mind

تا وقتی که تو تصمیمت رو بگیری

You just wasted my time

تو فقط وقت منو تلف کردی

[Pre-Chorus]

I put you on top, I put you on top

من تو رو اون بالا قرار دادم، من تو رو اون بالا قرار دادم

I claimed you so proud and openly

من تو رو در ملاعام و با افتخار خواستم

And when times were rough, when times were rough

و وقتی روزها سخت پیش رفت، وقتی روزها  سخت پیش رفت

I made sure I held you close to me

من مطمئن میشدم که  در آغوش بگیرمت

 

[Chorus]

So call out my name (call out my name baby)

پس اسم منو صدا بزن

Call out my name when I kiss you so gently(Oh)

وقتی به آرامی میبوسمت اسم من رو صدا بزن

I want you to stay (I want you to stay)

میخوام که بمونی

I want you to stay even though you don’t want me

میخوام بمونی با اینکه منو نمیخوای

Girl, why can’t you wait?( why can’t you wait ’til I)

دختر چرا نمیتونی صبر کنی؟

Girl, why can’t you wait ’til I fall out of love?

دختر چرا نمیتونی صبر کنی تا وقتی که  عاشقی از سرم بپره؟

Won’t you call out my name? (say call out my name)

نمیخوای اسممو صدا بزنی؟

Girl, call out my name, and I’ll be on my way and(oh)

دختر فقط اسممو صدا بزن تا راه بیفتم بیام پیشت

I’ll be on my—

تا بیام پیشت

[Outro]

On my way, all the way

On my way, all the way, ooh

On my way, on my way, on my way

On my way, on my way, on my way

(On my)[320] دانلود اهنگ call out my name the weekend

[128] دانلود اهنگ call out my name the weekend

کلینیک دندان پزشکی مستر دندان
د شرکت طراحی سایت dmservice
د شرکت طراحی سایت dmservice

دانلود و متن و ترجمه اهنگ coldplay the weekend

دانلود و متن و ترجمه اهنگ coldplay the weekend

 

Oh, angel sent from up above

اه ، فرشته ای که از آسمان فرستاده شده

You know you make my world light up

خودت میدونی که دنیامو نورانی میکنی

When I was down, when I was hurt

وقتی من زمین خورده بودم ، آسیب دیده بودم

You came to lift me up

تو اومدی تا منو بکشی بالا

Life is a drink and love’s a drug

دنیا یه نوشیدنیه و عشق یه دارو

Oh now I think I must be miles up

اه ، الان فکر میکنم که مایل ها بالا اومدم

When I was a river dried up

وقتی من رودخانه ای خشکیده بودم

You came to rain a flood

تو مثل بارانی سیل آسا آمدی

You said drink from me, drink from me

گفتی که از من بنوش ، از من بنوش

When I was so thirsty

وقتیکه خیلی تشنه بودم

Poured on a symphony

مثل یک موسیقی نواخته شدی

Now I just can’t get enough

نمیتونم ازش سیراب بشم

Put your wings on me, wings on me

بالهات رو بزار روی من ، بالهات رو بزار روی من

When I was so heavy

وقتی خیلی سنگین بودم

Poured on a symphony

مثل یک موسیقی جاری شو

When I’m low, low, low, low

وقتی خیلی بیحال و غمگین بودم

I, Oh-I, Oh-I

Got me feeling drunk and high

به من احساس مستی و بلند مرتبگی دادی

So high, so high

بالای بالا

Oh-I, Oh-I, Oh-I

Now I’m feeling drunk and high

به من احساس مستی و بلند مرتبگی دادی

So high, so high

بالای بالا

(Woo-ooo-ooo-woo)

Oh, angel sent from up above

فرشته ای که از آسمان فرستاده شده

I feel you coursing through my blood

احساس میکنم در خون من جریان داری

Life is a drink and your love’s about

زندگی مثل یک نوشیدنیه و عشق تو

To make the stars come out

برای آشکار کردن ستاره هاست

Put your wings on me, wings on me

بالهات رو بزار روی من ، بالهات رو بزار روی من

When I was so heavy

وقتی خیلی سنگین بودم

Poured on a symphony

مثل یک موسیقی جاری شو

When I’m low, low, low, low

وقتی خیلی بیحال و غمگین بودم

I, Oh-I, Oh-I

Got me feeling drunk and high

به من احساس مستی و بلند مرتبگی دادی

So high, so high

بالای بالا

Oh-I, Oh-I, Oh-I

Now I’m feeling drunk and high

الان احساس مستی و نشئگی میکنم

So high, so high

بالای بالا

That I shoot across the sky

(اینقدر که) آسمون رو در مینوردم

That I shoot across the…

That I shoot across the sky

آسمون رو در مینوردم[320] دانلود اهنگ coldplay the weekend

[128] دانلود اهنگ coldplay the weekend


Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /home/musickh1/public_html/wp-includes/functions.php on line 5373

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /home/musickh1/public_html/wp-includes/functions.php on line 5373