د شرکت طراحی سایت dmservice
د شرکت طراحی سایت dmservice

دانلود و متن آهنگ رعنا شمالی گروه رستاک (گیلکی) کیفیت اصلی

متن آهنگ رعنا شمالی گروه رستاک

دانلود و متن آهنگ رعنا شمالی گروه رستاک (گیلکی) کیفیت اصلی

رعنا تی تومان گله کشی رعنا؛ تی بوسه آخر مرا کوشی رعنا!
رعنا دامن لباست رو زمین کشیده میشه رعنا؛ بالاخره بوسه‌ ی تو منو میکشه رعنا
می نفسی خدا جانی رعنا؛ حنا بنک تی دستانی رعنا
تو نفس منی وای خدا رعنا! حنا بذار تو دستات رعنا…
آی روسیای رعنا جان برگرد بیا رعنا
آی رعنای سبزه رو؛ برگرد بیا
رعنای میشی رعنا؛ سیا کیش میشی رعنا
رعنا منی؛ رعنای سبزه
آخه پارسال بوشم امسال نمی رعنا؛ تی گوشواری خوش در بومی رعنا
آخه پارسال رفتم امسال نیومدم رعنا؛ از گوشوارت خوشم اومد رعنا!
تی لنگان خوش در بومی رعنا
از قد و بالات خوشم اومد… رعنا!
آی روسیای رعنا جان؛ برگرد بیا رعنا
آی رعنای سبزه رو؛ برگرد بیا
رعنای میشی رعنا؛ سیا کیش میشی رعنا