کلینیک دندان پزشکی مستر دندان
د شرکت طراحی سایت dmservice
د شرکت طراحی سایت dmservice

دانلود اهنگ دوالیپا بنگ بنگ

اهنگ دوالیپا بنگ بنگ

دانلود اهنگ دوالیپا بنگ بنگ

I was five, and he was six
من پنج سالم بود و او شش سالش

We rode on horses made of sticks
ما روی اسب‌های شکل شاخه چوب اسب سواری می‌کردیم

He wore black and I wore white
من سیاه پوشیده بودم و او سفید

He would always win the fight
او همیشه در مبارزه برنده می‌شد

Bang bang
بنگ بنگ

He shot me down
او منو نقش زمین کرد

Bang bang
بنگ بنگ

I hit the ground
من نقش زمین شدم

Bang bang
بنگ بنگ

That awful sound
آن صدای ترسناک

Bang bang
بنگ بنگ

My baby shot me down
محبوبم منو نقش زمین کرد

Seasons came and changed the time
فصل‌ها گذشتند و زمان تغییر کرد

When I grew up, I called him mine
وقتی بزرگ شدم، من به او گفتم که مال منی

He would always laugh and say
او همیشه می خندید و می گفت

“Remember when we used to play”
یادت میاد اون وقت‌هايی رو که باهم بازی می‌كرديم؟

Bang bang
بنگ بنگ

I shot you down
من تو رو نقش زمین کردم

Bang bang
بنگ بنگ

You hit the ground
تو نقش زمین شدی

Bang bang
بنگ بنگ

That awful sound
اون صدای ترسناک

Bang bang
بنگ بنگ

I used to shoot you down
من عادت داشتم تو رو نقش زمین کنم

Music played and people sang
موزیک می‌نواخت و مردم می‌خواندند

Just for me the church bells rang
زنگ‌های کلیسا فقط برای من به صدا در می آمدند

Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh
اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه

Now he’s gone, I don’t know why
حالا اون رفته، نمی دونم چرا

And ’til this day, I sometimes cry
و تا به امروز، بعضی اوقات گریه میکنم

He didn’t even say goodbye
او حتی خداحافظی نکرد

He didn’t take the time to lie
او حتی وقت نذاشت دروغ بگه

Bang bang
بنگ بنگ

He shot me down
او منو نقش زمین کرد

Bang bang
بنگ بنگ

I hit the ground
من نقش زمین شدم

Bang bang
بنگ بنگ

That awful sound
اون صدای ترسناک

Bang bang
بنگ بنگ

My baby shot me down
محبوبم منو نقش زمین کرد

Oh-ooh-ooh-ooh-ooh
اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه

My baby shot me down
محبوبم منو نقش زمین کرد


پخش انلاین اهنگ دوالیپا بنگ بنگ


دانلود اهنگ دوالیپا بنگ بنگ [320]

دانلود اهنگ دوالیپا بنگ بنگ [128]

کلینیک دندان پزشکی مستر دندان
د شرکت طراحی سایت dmservice
د شرکت طراحی سایت dmservice

دانلود اهنگ دوالیپا داغتر از جهنم

اهنگ دوالیپا داغتر از جهنم

دانلود اهنگ دوالیپا داغتر از جهنم

Ah, yeah
آه آره

(Ah, yeah)
آه آره

He calls me the devil
به من میگه دویل

I make him wanna sin
من کاری میکنم دلش بخواد گناه کنه

Every time I knock
هروقت در میزنم

He can′t help, but let me in
اون نمی تونه کمک کنه، اما اجازه بده بیام داخل

Must be homesick for the real
باید دلتنگ خونه باشه واقعا

I’m the realest it gets
من واقعی ترین چیزیم که میشه باشه

You probably still adore me
تو حتما هنوز من رو تحسین میکنی

With my hands around your neck
با دستام دور گردنت

Can you feel the warmth? Yeah
ایا تو میتونی گرما رو حس کنی؟ اره

As my kiss goes down you, like some sweet al—ol
همانطور که حس من پایین میره مثل بعضی از چیزهای شیرین

Where I′m coming from, yeah
جایی که ازش میام، آره

It’s the darker side of me that makes you feel so numb
سمت تیره تره منه که باعث میشه بی حس بشی

‘Cause I′m hot like hell

برای اینکه ما داغیم مثل جهنم

Does it burn when I′m not there?
وقتی پیشت نیستم میسوزی؟ (از حسرت)

And you’re by yourself
و تو با خودتی

Am I the answer to your prayers?
من جواب دعاهاتم؟

I′m giving you that pleasure heaven
من لذت بهشت رو به تو میدم

And I’ll give it to you
و من این رو به تو میدم

Hotter than hell
داغ تر از جهنم

Hotter than hell
داغ تر از جهنم

You′re my manna from heaven
تو نعمت بهشتی من هستی

We all gotta get fed
همه ی ما باید سیر بشیم

Can let me know I’m wanted
ميتوني بزاري چيزي كه ميخوام رو بدونم

Can let me in your head
مي توني من رو به افكارت راه بدی

I′m not here to make you kneel
اینجا نیستم تا وادارت کنم زانو بزنی

But it’s praise that I’ll get
ولی این ستایشه که من بدست میارم

You ain′t gonna walk free, boy
پسر تو آزاد قدم نخواهی زد

Not finished with you yet, no
هنوز کارم باهات تمام نشده، نه

Can you feel the warmth? Yeah
ایا تو میتونی گرما رو حس کنی؟ اره

As my kiss goes down you, like some sweet alc–ol
همانطور که حس من پایین میره مثل بعضی از چیزهای شیرین

Where I′m coming from, yeah
جایی که ازش میام، آره

It’s the darker side of me that makes you feel so numb
سمت تیره تره منه که باعث میشه بی حس بشی

′Cause I’m hot like hell
برای اینکه ما داغیم مثل جهنم

Does it burn when I′m not there?
وقتی پیشت نیستم میسوزی؟ (از حسرت)

And you’re by yourself
و تو با خودتی

Am I the answer to your prayers?
من جواب دعاهاتم؟

I′m giving you that pleasure heaven
من لذت بهشت رو به تو میدم

And I’ll give it to you
و من این رو به تو میدم

Hotter than hell
داغ تر از جهنم

Hotter than hell
داغ تر از جهنم

When we go down right there
وقتی ما تا پایین میریم دقیقا اونجا

You make me feel right there
کاری میکنی درست همونجا رو حس کنم

When you lay me down right there
وقتی من رو دقیقا اونجا میخوابونی

We just make it right there
ما دقیقا اونجا درست میکنیم

‘Cause you′re looking so right there
چون اونجاست که بنظر میاد درسته

Baby, you should touch me right there
عزیزم تو باید منو حس کنی از همونجا

If you take me right there
اگه منو درست ببری اونجا

We can make it
ما میتونیم

′Cause I’m hot like hell
برای اینکه ما داغیم مثل جهنم

Does it burn when I′m not there?
وقتی پیشت نیستم میسوزی؟ (از حسرت)

And you’re by yourself
و تو با خودتی

Am I the answer to your prayers?
من جواب دعاها تم؟

I′m giving you that pleasure heaven
من لذت بهشت رو به تو میدم

And I’ll give it to you
و من این رو به تو میدم

Hotter than hell
داغ تر از جهنم

Hotter than hell
داغ تر از جهنم

Hotter than hell
داغ تر از جهنم

Hotter than hell
داغ تر از جهنم

And I′ll give it to you
و به تو خواهم داد

Hotter than hell
داغ تر از جهنم


پخش انلاین اهنگ دوالیپا داغتر از جهنم


دانلود اهنگ کلیک کنید

کلینیک دندان پزشکی مستر دندان
د شرکت طراحی سایت dmservice
د شرکت طراحی سایت dmservice

دانلود اهنگ دوالیپا dance the night

اهنگ دوالیپا dance the night

دانلود اهنگ دوالیپا dance the night

Baby, you can find me under the lights
عزیزم میتونی منو زیر چراغ ها پیدا کنی

Diamonds under my eyes
الماس ها زیر چشمم هستن

Turn the rhythm up, don’t you wanna just
ریتم آهنگ رو بالا ببر، آیا نمیخوای

Come along for the ride?
بیایی باهام همراه بشی؟

Ooh, my outfit so tight
اوه، لباس من خیلی تنگه

You can see my heartbeat tonight
میتونی ضربان قلبم رو از زیرش ببینی

I can take the heat, baby, best believe
من میتونم گرما رو تحمل کنم عزیزم، بهتره باور کنی

That’s the moment I shine
این درست زمانیه ک من میدرخشم
(دوا خودش رو ب الماس تشبیه میکنه. الماس فلز گرانبهاییه که تحت فشار و دمای بالا زیبا میشه و سیقل پیدا میکنه. دوآ اینجا از این استعاره استفاده میکنه تا بگه در زمین رقص تحت هر شرایط و دمایی میرقصه و لذت میبره و مثل الماس سیاله)

‘Cause every romance shakes and it bends
چون هر رابطه عاشقانه ای شکست و بندی داره

Don’t give a damn
برام مهم نیست

When the night’s here, I don’t do tears
وقتی شب فرا میرسه، من گریه نمیکنم

Baby, no chance
عزیزم اصلا راهی نداره
I could dance, I could dance, I could dance
من فقط میتونم برقصم، میتونم برقصم، میتونم برقصم

Watch me dance, dance the night away
رقصیدن منو تماشا کن، شبو با رقص میگذرونم

My heart could be burnin’, but you won’t see it on my face
قلبم ممکنه از شدت درد آتیش بگیره، اما رو صورتم نشونه ای نمیبینی

Watch me dance, dance the night away (Uh-huh)
رقصیدن منو تماشا کن، شبو با رقص میگذرونم

I’ll still keep the party runnin’, not one hair out of place
من همچنان مهمونی رو میچرخونم، حتی یه تار مو هم جا به جا نمیشه
(اصطلاح one hair out of place به معنای ظاهر آراسته داشتنه)

Lately, I been movin’ close to the edge
این اواخر روی لبه پرتگاه داشتم راه میرفتم
(اصطلاح close to the edge به معنای ریسک کردن و بودن در شرایط سخته)

Still be lookin’ my best
اما هنوزم خیلی خوب خودمو نگه داشتم

I stay on the beat, you can count on me
من با بیت میمونم، میتونی روم حساب کنی

I ain’t missin’ no steps
هیچ قدمی رو رد نمیکنم

‘Cause every romance shakes and it bends
چون هر رابطه عاشقانه ای شکست و بندی داره

Don’t give a damn
برام مهم نیست

When the night’s here, I don’t do tears
وقتی شب فرا میرسه، من گریه نمیکنم

Baby, no chance
عزیزم اصلا راهی نداره

I could dance, I could dance, I could dance
من فقط میتونم برقصم، میتونم برقصم، میتونم برقصم

Watch me dance, dance the night away
رقصیدن منو تماشا کن، شبو با رقص میگذرونم

My heart could be burnin’, but you won’t see it on my face
قلبم ممکنه از شدت درد آتیش بگیره، اما رو صورتم نشونه ای نمیبینی

Watch me dance, dance the night away (Uh-huh)
رقصیدن منو تماشا کن، شبو با رقص میگذرونم

I’ll still keep the party runnin’, not one hair out of place
من همچنان مهمونی رو میچرخونم، حتی یه تار مو هم جا به جا نمیشه

When my heart breaks (They never see it, never see it)
وقتی قلبم میشکنه (هیچکس نمیتونه بفهمه)

When my world shakes (I feel alive, I feel alive)
وقتی دنیام میلرزه (من هنوزم احساس سرزندگی میکنم)

I don’t play safe (Ooh), don’t you know about me? (Uh-huh)
من محتاط نیستم، منو نمیشناسی؟

I could dance, I could dance, I could dance
من فقط میتونم برقصم، میتونم برقصم، میتونم برقصم

Even when the tears are flowin’, they’re diamonds on my face
حتی وقتی اشک هام جاری میشن، اونا الماس هایی بر روی صورتم هستن

I’ll still keep the party goin’, not one hair out of place (Yes, I can)
من همچنان به پارتی کردن ادامه میدم بدون اینکه ظاهرم به هم بریزه

Even when the tears are flowin’, they’re diamonds on my face (Yes, I can, yes, I can)
حتی وقتی اشک هام جاری میشن، اونا الماس هایی بر روی صورتم هستن

I’ll still keep the party goin’, not one hair out of place
من همچنان به پارتی کردن ادامه میدم بدون اینکه ظاهرم به هم بریزه

Watch me dance, dance the night away
رقصیدن منو تماشا کن، شبو با رقص میگذرونم

My heart could be burnin’, but you won’t see it on my face
قلبم ممکنه از شدت درد آتیش بگیره، اما رو صورتم نشونه ای نمیبینی

Watch me dance, dance the night away (Uh-huh)
رقصیدن منو تماشا کن، شبو با رقص میگذرونم

I’ll still keep the party runnin’, not one hair out of place
من همچنان مهمونی رو میچرخونم، حتی یه تار مو هم جا به جا نمیشه

When my heart breaks (They never see it, never see it)
وقتی قلبم میشکنه (هیچکس نمیتونه بفهمه)

When my world shakes (I feel alive, I feel alive)
وقتی دنیام میلرزه (من هنوزم احساس سرزندگی میکنم)

I don’t play safe (Ooh), don’t you know about me? (Uh-huh)
من محتاط نیستم، منو نمیشناسی؟

I could dance, I could dance, I could dance
من فقط میتونم برقصم، میتونم برقصم، میتونم برقصم

Dance the night
شبو میرقصم


پخش انلاین اهنگ دوالیپا dance the night


[320] دانلود اهنگ دوالیپا dance the night

[128] دانلود اهنگ دوالیپا dance the night

کلینیک دندان پزشکی مستر دندان
د شرکت طراحی سایت dmservice
د شرکت طراحی سایت dmservice

دانلود اهنگ دوالیپا یک بوسه

اهنگ دوالیپا یک بوسه

دانلود اهنگ دوالیپا یک بوسه

One kiss is all it takes
یه بوسه تنها چیزیه که نیازه

Falling in love with me
که عاشق من بشی

Possibilities, I look like all you need
احتمالا، من تمام چیزی هستم که نياز داری

Let me take the night, I′ll love real easy
بذار امشب واسه من باشه، عشق من خیلی سادست

And I know that you’ll still wanna see me
و می دونم هنوز میخوای منو ببینی

On the Sunday morning, music real loud
صبح یکشنبه، موسیقی خیلی بلنده

Let me love you while the moon is still out
بذار عاشقت باشم تا وقتی که ماه هنوز بیرون هست

Something in you, lit up Heaven in me
یه چیزی درون تو بهشت درون منو روشن میکنه

The feeling won′t let me sleep
این حس نمیذاره خوابم ببره

‘Cause I’m lost in the way you move
چون من تو مدلی که تو حرکت میکنی گم شدم

The way you feel
مدلی که تو حس میکنی

One kiss is all it takes
یه بوسه تنها چیزیه که نیازه

Falling in love with me
که عاشق من بشی

Possibilities
احتمالا

I look like all you need
انگار همونیم که میخوای

One kiss is all it takes
یه بوسه تنها چیزیه که نیازه

Falling in love with me
که عاشق من بشی

Possibilities, I look like all you need
احتمالا، من تمام چیزی هستم که نياز داری

One
One
One
One
یک
I just want to feel your skin on mine
فقط میخوام پوستتو روی پوستم حس کنم

Feel your eyes do the exploring
چشات که دارن کاوش میکنن

Passion in the message when you smile
اشتیاق توی پیامت وقتی که لبخند میزنی

Take my time
وقتمو بگذرون
Something in you, lit up Heaven in me
یه چیزی درون تو بهشت درون منو روشن میکنه

The feeling won′t let me sleep
این حس نمیذاره خوابم ببره

′Cause I’m lost in the way you move
چون من در حرکات و احساساتت گم شدم

The way you feel
مدلی که تو حس میکنی

One kiss is all it takes
یه بوسه تنها چیزیه که نیازه

Falling in love with me
که عاشق من بشی

Possibilities, I look like all you need
احتمالا، من تمام چیزی هستم که نياز داری

One kiss is all it takes
یه بوسه تنها چیزیه که نیازه

Falling in love with me
که عاشق من بشی

Possibilities, I look like all you need
احتمالا، من تمام چیزی هستم که نياز داری

One
One
One
One
یک
See Wonderland in your eyes, oh
عجایب رو تو چشمات میبینم

Might need your company tonight
ممکنه که به همراهی تو واسه امشب نیاز داشته باشم

Something in you, lit up Heaven in me
یه چیزی درون تو بهشت درون منو روشن میکنه

The feeling won′t let me sleep
این حس نمیذاره خوابم ببره

‘Cause I′m lost in the way you move
چون من در حرکات و احساساتت گم شدم

The way you feel
مدلی که تو حس میکنی

One kiss is all it takes
یه بوسه تنها چیزیه که نیازه

Falling in love with me
که عاشق من بشی

Possibilities, I look like all you need
احتمالا، من تمام چیزی هستم که نياز داری

One kiss is all it takes
یه بوسه تنها چیزیه که نیازه

Falling in love with me
که عاشق من بشی

Possibilities, I look like all you need
احتمالا، من تمام چیزی هستم که نياز داری

One
One
One
One
یک


پخش انلاین اهنگ دوالیپا یک بوسه


دانلود اهنگ دوالیپا یک بوسه [320]

دانلود اهنگ دوالیپا یک بوسه [128]

کلینیک دندان پزشکی مستر دندان
د شرکت طراحی سایت dmservice
د شرکت طراحی سایت dmservice

دانلود اهنگ دوالیپا و بلک پینک kiss and make up

اهنگ دوالیپا و بلک پینک kiss and make up

دانلود اهنگ دوالیپا و بلک پینک kiss and make up

We haven’t talked all morning
کل روز هیچ صحبتی نکردیم

Bang my head, bang my head against the wall
سرم رو به دیوار میکوبم

I’m scared, I’m falling
من ترسیدم، من دارم از بین میرم

Losing all, losing all my control
دارم کنترلمو از دست میدم، دارم از دستش میدم

And I’m tired of talking
دیگه خسته ام از حرف زدن

Feel myself saying the same old things
حس میکنم دارم همون صحبتهای قدیمی رو پیش میکشم

But this love’s important
اما این عشق مهمه

Don’t wanna lose, don’t wanna lose you this way
نمیخوام ازدست بدم ،نمیخوام اینطوری ازدستت بدم

I, I, I, I, I, I, I, I, I
من من من من من من من من من

Feel like we about to break up
حس میکنم چیزی نمونده تا رابطمون رو به هم بزنیم

I, I, I, I, I, I, I, I, I
من من من من من من من من من

Just wanna kiss and make up one last time
فقط می خوام واسه آخرین بار ببوسمت و همه چیز و درست کنم

Touch me like you touch nobody
جوری لمسم کن که تا حالا کسی رو اونجوری لمس نکردی

Put your hands all up on me
دستاتو روی بدنم بذار

Tired of hearing sorry
از شنیدن، متاسفم، خسته شدم

Kiss and make, kiss, kiss and make up
بوسه و آشتی، بوسه، بوسه و آشتی

How about we leave this party?
چطوره این مهمونی رو ترک کنیم؟

‘Cause all I want is you up on me
چون همه چیزی که می خوام اینه که تو الان روی من باشی

Tired of hearing sorry
از شنیدن، متاسفم، خسته شدم

Kiss and make, kiss, kiss and make up
بوسه و آشتی، بوسه، بوسه و آشتی

Kiss, kiss and make up
بوسه، بوسه و آشتی

Kiss and make, kiss, kiss and make up
بوسه و آشتی، بوسه، بوسه و آشتی

Kiss, kiss and make up
بوسه، بوسه و آشتی

Kiss and make, kiss, kiss and make up
بوسه و آشتی، بوسه، بوسه و آشتی

아직도 너를
تو هنوز اینجایی

못 떠나고 뭘 하고 있는 건지
نمیتونی ترکم کنی چیکار میکنی؟

언젠간은 끝날 걸
قطعا یه روزی پایان خواهد یافت

떠날 걸 알고 있지만
رابطه شکست خورده ی ما

고장난 우릴
رابطه شکست خورده ما

다시 고쳐볼 수는 없을 지
نمیتونیم درستش کنیم

아무런 말도 하지마
یه کلمه ام حرف نزن

마지막은 없어
هیچ پایانی وجود نداره

I, I, I, I, I, I, I, I, I
من من من من من من من من من

Feel like we about to break up
حس میکنم چیزی نمونده تا رابطمون رو به هم بزنیم

I, I, I, I, I, I, I, I, I
من من من من من من من من من

Just wanna kiss and make up one last time
فقط می خوام واسه آخرین بار ببوسمت و همه چیز و درست کنم

Touch me like you touch nobody
جوری لمسم کن که تا حالا کسی رو اونجوری لمس نکردی

Put your hands all up on me
دستاتو روی بدنم بذار

Tired of hearing sorry
از شنیدن، متاسفم، خسته شدم

Kiss and make, kiss, kiss and make up
بوسه و آشتی، بوسه، بوسه و آشتی

How about we leave this party?
چطوره این مهمونی رو ترک کنیم؟

‘Cause all I want is you up on me
چون همه چیزی که می خوام اینه که تو الان روی من باشی

Tired of hearing sorry
از شنیدن، متاسفم، خسته شدم

Kiss and make, kiss, kiss and make up
بوسه و آشتی، بوسه، بوسه و آشتی

Kiss, kiss and make up
بوسه، بوسه و آشتی

Kiss and make, kiss, kiss and make up
بوسه و آشتی، بوسه، بوسه و آشتی

Kiss, kiss and make up
بوسه، بوسه و آشتی

Kiss and make, kiss, kiss and make up
بوسه و آشتی، بوسه، بوسه و آشتی

그게 뭐가 되었건 다 필요 없어 너면 됐어
هر اتفاقی که بیوفته برام مهم نیست، همین که تو هستی کافیه

So tell me, can we work this whole thing out?
خوب بهم بگو، میتونیم از پسش بربیایم و همه چیز و درست کنیم؟

Work this whole thing out
میتونیم از پسش بربیایم!؟

날 처음 만났던 설레던 순간 그때처럼
مثل اون دفعه اولی که منو دیدی و قلبت به تپش افتاد

So tell me, can we work this whole thing out?
خوب بهم بگو، میتونیم از پسش بربیایم و همه چیز و درست کنیم؟

Work this whole thing out
میتونیم از پسش بربیایم!؟

Kiss, kiss and make up
بوسه، بوسه و آشتی

Touch me like you touch nobody
جوری لمسم کن که تا حالا کسی رو اونجوری لمس نکردی

Put your hands all up on me
دستاتو روی بدنم بذار

Tired of hearing sorry
از شنیدن، متاسفم، خسته شدم

Kiss and make, kiss, kiss and make up
بوسه و آشتی، بوسه، بوسه و آشتی

How about we leave this party?
چطوره این مهمونی رو ترک کنیم؟

‘Cause all I want is you up on me
چون همه چیزی که می خوام اینه که تو الان روی من باشی

Tired of hearing sorry
از شنیدن، متاسفم، خسته شدم

Kiss and make, kiss, kiss and make up
بوسه و آشتی، بوسه، بوسه و آشتی

Kiss, kiss and make up
بوسه، بوسه و آشتی

Kiss and make, kiss, kiss and make up
بوسه و آشتی، بوسه، بوسه و آشتی

Kiss, kiss and make up
بوسه، بوسه و آشتی

Kiss and make, kiss, kiss and make up
بوسه و آشتی، بوسه، بوسه و آشتی

Kiss, kiss and make up
بوسه، بوسه و آشتی

Kiss and make, kiss, kiss and make up
بوسه و آشتی، بوسه، بوسه و آشتی

Kiss, kiss and make up
بوسه، بوسه و آشتی

Kiss and make, kiss, kiss and make up
بوسه و آشتی، بوسه، بوسه و آشتی


پخش انلاین اهنگ دوالیپا و بلک پینک kiss and make up


[320] دانلود اهنگ دوالیپا و بلک پینک kiss and make up

[128] دانلود اهنگ دوالیپا و بلک پینک kiss and make up

کلینیک دندان پزشکی مستر دندان
د شرکت طراحی سایت dmservice
د شرکت طراحی سایت dmservice

دانلود اهنگ دوالیپا و التون جان cold heart

اهنگ دوالیپا و التون جان cold heart

دانلود اهنگ دوالیپا cold heart

It’s a human sign
این نشان انسان بودنه

When things go wrong
وقتی چیزا درست پیش نمیره

When the scent of her lingers
وقتی عطر موندگار اونو حس میکنی

And temptation’s strong
و شدیدا تو رو وسوسه میکنه

Cold, cold heart
قلب سرد

Hardened by you
که توسط تو سخت شده

Some things look better, baby
یه چیزایی بهتر به نظر میان عزیزم

Just passin’ through (Oh no, no, no, no)
اگه از کنارشون عبور کنیم (اوه نه، نه، نه)

And I think it’s gonna be a long, long time
و فکر کنم خیلی طول بکشه

‘Til touchdown brings me ’round again to find
تا فضا پیمای من به زمین بشینه تا بفهمم

I’m not the man they think I am at home
من آدمی نیستم که اونا فکر میکنن تو خونم (میهنم) هستم
(مردم فکر میکنن فضانوردها آدمی خیلی شجاع و نترسی هستن اما اونا مشکالت روانی خودشونو دارن)

Oh no, no, no (No, no, no, no)
اوه نه، نه، نه

And this is what I should have ever said
و این چیزیه که من باید میگفتم

When I’m fallin’, but I can’t dance
وقتی سقوط میکنم؛ اما نمیتونتم برقصم

Cold, cold heart
قلب سرد

Hardened by you
که توسط تو سخت شده

Some things look better, baby
یه چیزایی بهتر ب نظر میان عزیزم

Just passin’ through (Oh no, no, no, no)
اگه از کنارشون عبور کنیم (اوه نه، نه، نه)

And I think it’s gonna be a long, long time
و فکر کنم خیلی طول بکشه

‘Til touchdown brings me ’round again to find
تا فضا پیمای من به زمین بشینه تا بفهمم

I’m not the man they think I am at home
من آدمی نیستم که اونا فکر میکنن تو خونم (میهنم) هستم
(مردم فکر میکنن فضانوردها آدمی خیلی شجاع و نترسی هستن اما اونا مشکالت روانی خودشونو دارن)

Oh no, no, no (No, no, no, no)
اوه نه، نه، نه

And this is what I should have ever said
و این چیزیه که من باید میگفتم

When I’m fallin’, but I can’t dance
وقتی سقوط میکنم؛ اما نمیتونتم برقصم

Cold, cold heart (Oh)
قلب سرد (اوه)

Hardened by you
که توسط تو سخت شده

Some things look better, baby (Oh)
یه چیزایی بهتر به نظر میان عزیزم

Just passin’ through (Oh no, no, no, no)
اگه از کنارشون عبور کنیم (اوه نه، نه، نه)

And I think it’s gonna be a long, long time
و فکر کنم خیلی طول بکشه

‘Til touchdown brings me ’round again to find
تا فضا پیمای من به زمین بشینه تا بفهمم

I’m not the man they think I am at home
من آدمی نیستم که اونا فکر میکنن تو خونم (میهنم) هستم

(مردم فکر میکنن فضانوردها آدمی خیلی شجاع و نترسی هستن اما اونا مشکالت روانی خودشونو دارن)
Oh no, no, no (No, no, no, no)
اوه نه، نه، نه

And this is what I should have ever said (And I think it’s gonna be a long, long time)
و این چیزیه که من باید میگفتم (و فکر کنم خیلی طول بکشه)

(‘Til touchdown brings me ’round again to find)
تا زمانی که گل فرود بیاد من دوباره پیداش کنم

When I’m fallin’, but I can’t dance (I’m not the man they think I am at home)
وقتی سقوط میکنم؛ اما نمیتونم برقصم (من مردی نیستم که فکر میکنن توی خانه هستم)

(Oh, no, no, no)
اوه نه، نه، نه

(Oh no, no, no, no)
اوه نه، نه، نه، نه

Sugar (Oh)
شکر

Sugar
شکر

Sugar (Oh)
شکر

Sugar
شکر

(Oh no, no, no, no)
اوه نه، نه، نه، نه


پخش انلاین اهنگ دوالیپا و التون جان cold heart


[320] دانلود اهنگ دوالیپا و التون جان cold heart

[128] دانلود اهنگ دوالیپا و التون جان cold heart

کلینیک دندان پزشکی مستر دندان
د شرکت طراحی سایت dmservice
د شرکت طراحی سایت dmservice

دانلود اهنگ دوالیپا new rules

اهنگ دوالیپا new rules

دانلود اهنگ دوالیپا new rules

One, one, one, one, one
یک

Talkin′ in my sleep at night, makin’ myself crazy
شبه و دارم تو خواب با خوم حرف می زنم

(Out of my mind, out of my mind)
از ذهن من برو گمشو بیرون

Wrote it down and read it out, hopin′ it would save me
می نویسمش و می خونمش امیدوارم این نجاتم بده

(Too many times, too many times)
خیلی وقتا، خیلی وقتا

My love
عشق من

He makes me feel like nobody else, nobody else
اون حسی بهم میداد که شبیه هیچکس نبود

But, my love
ولی، عشق من

He doesn’t love me, so I tell myself, I tell myself
اون عاشق من نبود،پس به خودم گفتم،به خودم گفتم

One: Don’t pick up the phone
یک تلفن رو بر ندار

You know he′s only callin′ ’cause he′s dru—nk and alone
می دونی اون بهت زنگ می زنه چون اون مسته و تنهاست

Two: Don’t let him in
دو، نگذار بیاد داخل

You have to kick him out again
تو باید دوباره بندازیش بیرون

Three: Don′t be his friend
سه، دوستش نباش

You know you’re gonna wake up in his bed in the mornin′
می دونی اون وقت صبحها رو تخت اون از خواب بیدار میشی

And if you’re under him, you ain’t gettin′ over him
و اگه زیر اون باشی، تو نمی تونی بی خیالش بشی

I got new rules; I count ′em
من قانون های جدیدی دارم، میشمرمشون

I gotta tell them to myself
اونارو به خودم می فهمونم

I got new rules; I count ′em
قانون های جدید دارم، می شمارمشون

I gotta tell them to myself
اونارو به خودم می فهمونم

I keep pushin’ forwards, but he keeps pullin′ me backwards
من به نزدیک شدن بهش ادامه میدم ولی اون منو پس می زنه

(Nowhere to turn) No way
مجبوری(راه برگشتی نیست)

(Nowhere to turn) No
نه(راه برگشتی نیست)

Now I’m standin′ back from it, I finally see the pattern
حالا من عقب ایستادم، من بلاخره نقشه رو می بینم

(I never learn, I never learn)
(هیچ وقت یاد نگرفتم، هیچ وقت یاد نگرفتم)

But, my love (Love)
ولی , عشق من (عشق)

He doesn’t love me, so I tell myself
اما عشق من،اون منو دوست نداره،پس به خودم میگم

I tell myself, I do, I do, I do
به خودم میگم، میگم…

One: Don’t pick up the phone
یک تلفن رو بر ندار

You know he′s only callin′ ’cause he′s dru—nk and alone
می دونی اون بهت زنگ می زنه چون اون مسته و تنهاست

Two: Don’t let him in
دو، نگذار بیاد داخل

You have to kick him out again
تو باید دوباره بندازیش بیرون

Three: Don′t be his friend
سه: دوستش نباش

You know you’re gonna wake up in his bed in the morning
می دونی که قراره صبح تو تختش بیدار بشی

And if you′re under him, you ain’t gettin’ over him
و اگه زیر اون باشی، تو نمیتونی بی خیالش بشی

I got new rules; I count ′em
I got new rules; I count ′em
قانون های جدید دارم، می شمارمشون

I gotta tell them to myself
اونارو به خودم می فهمونم

I got new rules; I count ’em
من قانون های جدیدی دارم، میشمرمشون

I gotta tell them to myself
اونارو به خودم می فهمونم

Practice makes perfect
تمرین بی نقصش می کنه

I′m still tryna learn it by heart
هنوزم سعی می کنم با قلبم یادش بگیرم

(I got new rules, I count ’em)
(قانون های جدیدی دارم، می شمارمشون)

Eat, sleep and breathe it
بخور،بخواب و نفس بکش

Rehearse and repeat it, ′cause I
تمرین و تکرارش کن، چون من

(I got new, I got new, I…)
(حالا٬ حالا قانون های جدیدی دارم…)

One: Don’t pick up the phone
یک تلفن رو بر ندار

You know he′s only callin’Cause he′s dru–nk and alone (Yeah, alone)
می دونی اون بهت زنگ می زنه چون اون حالش خوش نیست و تنهاست(و تنها)

Two: Don′t let him in
دو، نذار وارد قلبت بشه(نه)

You have to kick him out again (Oh, ooh)
تو باید دوباره پرتش کنی بیرون

Three: Don’t be his friend (Again)
سه: باهاش دوست نباش

You know you′re gonna wake up In his bed in the mornin’ (Bed in the mornin′)
می دونی اون وقت صبحها رو تخت اون از خواب بیدار میشی

And if you’re under him, you ain′t gettin’ over him
و اگه زیر اون باشی، تو نمی تونی بی خیالش بشی

I got new rules; I count ’em
I got new rules; I count ′em
قانون های جدید دارم، می شمارمشون

(Whoa-ooh, whoa, whoa)
اوه

I gotta tell them to myself
اونارو به خودم می فهمونم

I got new rules; I count ′em
قانون های جدید دارم، می شمارمشون

(Baby, you know I count ’em)
عزیزم، می دونی من می شمرم شون

I gotta tell them to myself
اونارو به خودم می فهمونم

Don′t let him in, don’t let him in
Don′t, don’t, don′t, don’t
Don’t be his friend, don′t be his friend
نزار وارد قلبت بشه

Don′t, don’t, don′t, don’t
نذار، نذار

Don′t let him in, don’t let him in
به او اجازه ورود ندهید ، اجازه ندهید وارد شود

Don′t, don’t, don’t, don′t
نذار ، نذار

Don′t be his friend, don’t be his friend
دوستش نباش ، دوستش نباش

Don′t, don’t, don′t, don’t
نذار نذار

You gettin′ over him
شما بر او غلبه می کنید


پخش انلاین اهنگ دوالیپا new rules


[320] دانلود اهنگ دوالیپا new rules

[128] دانلود اهنگ دوالیپا new rules


Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /home/musickh1/public_html/wp-includes/functions.php on line 5373

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /home/musickh1/public_html/wp-includes/functions.php on line 5373