د شرکت طراحی سایت dmservice
د شرکت طراحی سایت dmservice

دانلود و متن اهنگ I’ll be there for you از THE REMBRANDT

دانلود و متن اهنگ I'll be there for you از THE REMBRANDTS

So no one told you life was gonna be this way
پس هیچ کس به تو نگفته بود که زندگی اینگونه خواهد بود، نه؟
Your job’s a joke, you’re broke
Your love life’s D-O-A1
شغلت که مسخره ست، افسرده ای و زندگی زناشویی ات هم ناامید کننده ست
It’s like you’re always stuck in second gear
انگار همیشه در دنده ی دو گیر کرده ای
Oh when it hasn’t been your day
Your week, your month, or even your year
اوه روز، روز تو، هفته، ماه، یا حتی سال تو نبوده است
I’ll be there for you
(When the rain starts to pour)
اما من غمخوار تو خواهم بود،
وقتی آسمانت بارانی ست
I’ll be there for you
(Like I’ve been there before)
من غمخوار تو خواهم بود،
همانطور که قبلا بوده ام
I’ll be there for you
(‘Cause you’re there for me, too)
من غمخوارت هستم
زیرا تو هم مونس من هستی
You’re still in bed at ten and work began at eight
ساعت ده صبح است و تو همچنان در رختخواب هستی در حالی که ساعت هشت باید سر کار می رفتی
You’ve burned your breakfast
صبحانه ات هم که سوزانده ای
So far things are going great
وای که همه چیز امروز چه عالی پیش میرود!
Your mother warned you there’d be days like these
خب البته مادرت درمورد روزهایی مثل این به تو هشدار داده بود
But she didn’t tell you when the world has brought you down to your knees
اما دیگر نگفته بود که گاهی دنیا تو را به زانو خواهد انداخت
I’ll be there for you
(When the rain starts to pour)
اما من مونست خواهم بود،
وقتی باران سختی ها بر سرت میبارد
I’ll be there for you
(Like I’ve been there before)
من غمخوار تو خواهم بود،
همانطور که همیشه بوده ام
I’ll be there for you
(‘Cause you’re there for me, too)
من یاورت خواهم بود
چراکه تو نیز همدم من هستی
No one could ever know me
هیچ کس نمیتوانست مرا اینگونه بشناسد
No one could ever see me
کسی نمیتوانست مرا اینگونه ببیند
Seems you’re the only one who knows
What it’s like to be me
گویا تو تنها کسی هستی که میتوانی احساس من را درک کنی
Someone to face the day with
تو کسی هستی که میتوانم در کنارش با روزهای زندگی ام مواجه شوم
Make it through all the rest with
کسی که میتوانم در کنارش روزهایم را سپری کنم
Someone I’ll always laugh with
و کسی که میتوانم با او بخندم
Even at my worst I’m best with you
حتی بدترین شرایط، با تو قابل تحمل میشود
It’s like you’re always stuck in second gear
درست مثل اینکه در دنده دو گیر کرده باشی
Oh when it hasn’t been your day
Your week, your month, or even your year
اوه وقتی روز، ماه، و حتی سال، بر وفق مراد تو نبوده است
I’ll be there for you
(When the rain starts to pour)
اما من غمخوار تو خواهم بود،
وقتی آسمانت بارانی ست
I’ll be there for you
(Like I’ve been there before)
من غمخوار تو خواهم بود،
همانطور که قبلا بوده ام
I’ll be there for you
(‘Cause you’re there for me, too)
من غمخوارت هستم
زیرا تو هم مونس من هستی


[320] اهنگ I’ll be there for you از THE REMBRANDT 
[ 128] اهنگ I’ll be there for you از THE REMBRANDT