د شرکت طراحی سایت dmservice
د شرکت طراحی سایت dmservice

دانلود و متن اهنگ angel baby از troy

دانلود و متن اهنگ angel baby از troy

 

[Verse 1]

I need a lover to keep me sane
من ب یک عاشق نیاز دارم تا منو عاقل نگه داره

Pull me from hell bring me back again
منو از جهنم بکشه بیرون و دوباره بهم زندگی ببخشه

Play me the classics, something romantic
برای موزیک های کلاسیک بذاره، ی چیز رمانتیک

Give him my all when I don’t even have it
تمام وجودمو بهش بدم با اینکه چیزی برام نمونده

I always dreamed of a solemn face
من همیشه انتظار یک چهره رسمی رو داشتم

Someone who feels like a holiday
کسی ک حس تعطیلاتو بهم بده

But now I’m in pieces, barely believing
اما حالا من داغونم، ب سختی باور میکنم

Starting to think that I’ve lost all feeling
دارم فکر میکنم ک دیگه حسی برام نمونده

[Pre-Chorus]

You came out the blue on a rainy night, no lie
عزیزم تو در یک شب بارانی غیرمنتظره از راه رسیدی، بی تعارف

I tell you how I almost died, while you’re bringing me back to life
من بهت میگم چطور تقریبا مرده بودم، همینطور ک تو منو ب زندگی بر میگردوندی

[Chorus]

I just wanna live in this moment forever
من فقط میخوام تا ابد در این لحظه زندگی کنم

‘Cause I’m afraid that living couldn’t gеt any better
چون میترسم زندگی دیگه نتونه بهتر از این لحظه رو برام ب ارمغان بیاره

Started giving up on thе word “forever”
داشتم بیخیال کلمه ” تا ابد ” میشدم

Until you gave up heaven so we could be together
تا اینکه تو بیخیال یهشت شدی پس ما میتونیم تا ابد با هم باشیم

[Post-Chorus]

You’re my angel, angel baby
تو فرشته منی، فرشته عزیزم

Angel, you’re my angel baby
فرشته، تو فرشته منی عزیزم

Baby, you’re my angel, angel baby
عزیزم، تو فرشته منی، فرشته عزیزم

I’ll fall in love with the little things
من عاشق کوچکترین چیزهای تو میشم

Counting the tattoos on your skin
تتو هایی ک رو بدنته رو میشمورم

Tell me a secret
بهم ی راز بگو

And baby I’ll keep it
و عزیزم من تا ابد پیش خودم نگهش میدارم

And maybe we can play house for the weekend
و شاید ما بتونیم برای آخر هفته در خونه خوش بگذرونیم

[Pre-Chorus]

You came out the blue on a rainy night, no lie
عزیزم تو در یک شب بارانی غیرمنتظره از راه رسیدی، بی تعارف

I tell you how I almost died, while you’re bringing me back to life
من بهت میگم چطور تقریبا مرده بودم، همینطور ک تو منو ب زندگی بر میگردوندی

[Chorus]

I just wanna live in this moment forever
من فقط میخوام تا ابد در این لحظه زندگی کنم

‘Cause I’m afraid that living couldn’t gеt any better
چون میترسم زندگی دیگه نتونه بهتر از این لحظه رو برام ب ارمغان بیاره

Started giving up on thе word “forever”
داشتم بیخیال کلمه ” تا ابد ” میشدم
Until you gave up heaven so we could be together
تا اینکه تو بیخیال یهشت شدی پس ما میتونیم تا ابد با هم باشیم

[Post-Chorus]

You’re my angel, angel baby
تو فرشته منی، فرشته عزیزم

Angel, you’re my angel baby
فرشته، تو فرشته منی عزیزم

Baby, you’re my angel, angel baby
عزیزم، تو فرشته منی، فرشته عزیزم

 

[Bridge]

All the sick and twisted nights that I’ve been waiting for ya
تمام اون شب های بد و پیچیده ک من منتظرت بودم

They were worth it all along, yeah
صبر کردن در اون شب ها ارزش رسیدن ب تو رو داشت، اره

 

[Chorus]

I just wanna live in this moment forever
من فقط میخوام تا ابد در این لحظه زندگی کنم

‘Cause I’m afraid that living couldn’t gеt any better
چون میترسم زندگی دیگه نتونه بهتر از این لحظه رو برام ب ارمغان بیاره

Started giving up on thе word “forever” (Ooh, forever)
داشتم بیخیال کلمه ” تا ابد ” میشدم

Until you gave up heaven so we could be together
تا اینکه تو بیخیال یهشت شدی پس ما میتونیم تا ابد با هم باشیم

 

[Post-Chorus]

You’re my angel, angel baby
تو فرشته منی، فرشته عزیزم

Angel, you’re my angel baby
فرشته، تو فرشته منی عزیزم

Baby, you’re my angel, angel baby
عزیزم، تو فرشته منی، فرشته عزیزم

Angel, angel baby
فرشته، فرشته عزیزم

Angel, you’re my angel, baby
تو فرشته منی، فرشته عزیزم

Baby, you’re my angel, angel baby
عزیزم، تو فرشته منی، فرشته عزیزم[320] دانلود اهنگ angel baby از troy sivan

[128] دانلود اهنگ angel baby از troy sivan