دانلود آهنگ من کجا باران کجا هر چه کویت دورتر دلتنگ تر همایون شجریان

آهنگ من کجا باران کجا همایون شجریان

دانلود آهنگ من کجا باران کجا هر چه کویت دورتر دلتنگ تر همایون شجریان

متن آهنگ هر چه کویت دورتر دلتنگ تر همایون شجریان

مَن کجا باران کجا باران کجا

و راه بی پایان کجا
آه این دل دل زدن تا منزل جانان کجا

آه ای دل هرچه کویت دور تر دل تنگ تر مشتاق تر

در طریق عشقبازان مشکل آسان کجا مشکل آسان کجا ای

مَن کجا باران کجا باران کجا

و راه بی پایان کجا

آه این دل دل زدن تا منزل جانان کجا

آه ای دل هرچه کویت دور تر دل تنگ تر مشتاق تر

در طریق عشقبازان مشکل آسان کجا مشکل آسان کجا ای

مَن کجا باران کجا باران کجا

و راه بی پایان کجا