دانلود اهنگ drunk text از henry moodie

دانلود اهنگ drunk text از henry moodie

$post_title

5 نوامبر
5th of November
وقتی تو را به خانه رساندم
When I walked you home
همان موقع بود که نزدیک بود بگویم
That’s when I nearly said it
اما بعد گفت “فراموش کن احمق”
But then said “Forget it, you fool”
یادت میاد؟
Do you remember?
احتمالا این کار را نمی کنید
You probably don’t
باعث جرقه در آسمان
‘Cause the sparks in the sky
وقتی صحبت می کردیم چشمانت را گرفت
Took a hold of your eyes while we spoke
دیروز خیلی زیاد نوشید
Yesterday, drank way too much
و خیلی دیر بیدار ماند
And stayed up too late
شروع کردم به نوشتن اما می خواهم بگویم
Started to write but I wanna say
پیام رو پاک کردم ولی هنوز یادم هست که نوشته بود
Deleted the message, but I still remember it said
کاش من همان کسی بودم که مستی نصف شب پیامک دادی
I wish I was who you drunk texted at midnight
ای کاش دلیل بیدار ماندن شما تا ساعت 3 من بودم
Wish I was the reason you stay up ’til 3
و شما نمی توانید به خواب بروید
And you can’t fall asleep
منتظرم جواب بدم
Waiting for me to reply
ای کاش بیشتر از کسی بودم که کنارش می روی
I wish I was more than just someone you walk by
کاش نمی ترسیدم صادقانه و باز باشم
Wish I wasn’t scared to be honest and open
به جای اینکه فقط امیدوار باشید
Instead of just hoping
شما احساس می کنید که من در درونم احساس می کنم
You’d feel what I’m feeling inside
7 آوریل
April the 7th
و هیچ چیز تغییر نکرده است
And nothing has changed
گذراندن آن سخت است
It’s hard to get by
وقتی هنوز هر روز تو ذهنم هستی
When you’re still on my mind every day
گاهی سوال می کنم
Sometimes I question
اگر شما هم همین احساس را دارید؟
If you feel the same?
آیا ما جوک های احمقانه می کنیم؟
Do we make stupid jokes?
تلاش برای پنهان کردن این موضوع که هر دوی ما از گفتن آن می ترسیم
Trying to hide that we’re both too afraid to say
کاش من همان کسی بودم که مستی نصف شب پیامک دادی
I wish I was who you drunk texted at midnight
ای کاش دلیل بیدار ماندن شما تا ساعت 3 من بودم
Wish I was the reason you stay up ’til 3
و شما نمی توانید به خواب بروید
And you can’t fall asleep
منتظرم جواب بدم
Waiting for me to reply
ای کاش بیشتر از کسی بودم که کنارش می روی
I wish I was more than just someone you walk by
کاش نمی ترسیدم صادقانه و باز باشم
Wish I wasn’t scared to be honest and open
به جای اینکه فقط امیدوار باشید
Instead of just hoping
شما احساس می کنید که من در درونم احساس می کنم
You’d feel what I’m feeling inside
اوه، و دوباره می رویم
Oh, and here we go again
برای نگه داشتن دوستم خودمو نابود کنم
Destroy myself to keep my friend
پنهان شدن، چون می ترسیدم نه بگویید
Hiding away ’cause I was afraid you’d say no
تعجب می کنم که آیا از ذهن شما عبور می کنم؟
I wonder if I cross your mind
نصف مال من
Half as much as you do mine
اگه راستشو بگم
If I tell you the truth
چه چیزی را از دست خواهم داد؟
What will I lose?
من نمی دانم
I don’t know
کاش آن متن مست را همان نیمه شب برایت می فرستادم
I wish I’d sent you that drunk text that midnight
فقط می ترسیدم دوستی ما را خراب کند
I was just scared it would ruin our friendship
ولی واقعا منظورم این بود
But I really meant it
تعجب می کنم که شما چگونه پاسخ می دهید
I wonder how you would reply


هم اکنون میتوانید شنونده “اهنگ henry moodie به نام drunk text” از سایت دانلود آهنگ روز موزیک باشید


دانلود اهنگ heather از conan gray

دانلود اهنگ heather از conan gray

$post_title

من هنوز سوم دی ماه را در ژاکت تو به یاد دارمI still remember the third of December, me in your sweaterگفتی به نظر من بهتر از تو بودYou said it looked better on me than it did youفقط اگه بدونی چقدر دوستت دارمOnly if you knew how much I liked youاما من مثل او به چشمان تو نگاه می کنمBut I watch your eyes as she
قدم می زندWalks byچه منظره ای برای چشم های دردناکWhat a sight for sore eyesروشن تر از آسمان آبیBrighter than the blue skyاو شما را مسحور کرده است در حالی که من می میرمShe’s got you mesmerized while I die
چرا هرگز مرا می بوسید؟Why would you ever kiss me?من حتی به اندازه نصفم زیبا نیستمI’m not even half as prettyتو ژاکتت را به او دادی، فقط پلی استر استYou gave her your sweater, it’s just polyesterاما تو او را بیشتر دوست داریBut you like her betterکاش من هدر بودمWish I were Heather
تماشا کنید که او با او ایستاده و دست شما را گرفته استWatch as she stands with her, holding your handدستت را دور شانه اش بگذار، حالا من سردتر می شومPut your arm ’round her shoulder, now I’m getting colderاما چگونه می توانستم از او متنفر باشم؟But how could I hate her?او چنین فرشته ای استShe’s such an angelاما دوباره، به نوعی ای کاش او هم مثل خودش مرده بودBut then again, kinda wish she were dead as she
قدم می زندWalks byچه منظره ای برای چشم های دردناکWhat a sight for sore eyesروشن تر از آسمان آبیBrighter than the blue skyاو شما را مسحور کرده است در حالی که من می میرمShe’s got you mesmerized while I die
چرا هرگز مرا می بوسید؟Why would you ever kiss me?من حتی به اندازه نصفم زیبا نیستمI’m not even half as prettyتو ژاکتت را به او دادی، فقط پلی استر استYou gave her your sweater, it’s just polyesterاما تو او را بیشتر دوست داریBut you like her betterکاش من هدر بودمI wish I were Heather
کاش من هدر بودمI wish I were Heather(اوه اوه)(Oh, oh)
کاش من هدر بودمWish I were Heather
چرا هرگز مرا می بوسید؟Why would you ever kiss me?من حتی به اندازه نصفم زیبا نیستمI’m not even half as prettyتو ژاکتت را به او دادی، فقط پلی استر استYou gave her your sweater, it’s just polyester
اما تو او را بیشتر دوست داریBut you like her betterکاش من بودمWish I were

هم اکنون میتوانید شنونده “اهنگ conan gray به نام heather” از سایت دانلود آهنگ روز موزیک باشید


دانلود اهنگ a million on my soul از alexiane

دانلود اهنگ a million on my soul از alexiane

$post_title

I gotta find myself, gonna find it now
من باید خودمو پیدا کنم,باید همین الان پیدا کنم

I gotta be a man, I gotta find him now
باید یه مرد بشم,باید اونو همین الان پیدا کنم

I gotta be a man, I gotta be the man
باید یه مرد بشم,باید مرد این کار بشم

I gotta find myself, gonna find it now
من باید خودمو پیدا کنم,باید همین الان پیدا کنم

I gotta be a man, I gotta find him now
باید یه مرد بشم,باید اونو همین الان پیدا کنم

I gotta be a man, I gotta be the man
باید یه مرد بشم,باید مرد این کار بشم

When I come to town for the last time
وقتی برای اخرین بار به شهر میرم

Pull up in a fast car for the first time
برای اولین بار تو یه ماشین سریع هستم

I’m gonna say goodbye
من باید خداحافظی کنم

You didn’t see me cry
تو گریه کردن منو ندیدی

I got a million on my soul
برای سرم یک میلیون جایزه گذاشتن

I go build an army on my own
میرم که ارتش خودمو تشکیل بدم

They put a bounty in my soul
آنها برای کشتنم جایزه تعیین کردن

Won’t you leave me alone more
چرا منو تنها نمیزاری

Oh, leave me alone more
اوه,منو تنها بزار

I gotta be a man, I gotta be a man
من باید یه مرد بشم,من باید یه مرد بشم

Won’t you leave me alone more
چرا منو تنها نمیزاری

Oh, leave me alone more
اوه,منو تنها بزار

I gotta be a man, I gotta be a man
من باید یه مرد بشم,من باید یه مرد بشم

Oh-oh, oh-oh-oh-oh
Oh-oh, oh-oh-oh-oh
Oh, hold my fire
اوه,خشم منو نگه دار

I gotta find myself, gonna find it now
من باید خودمو پیدا کنم,باید همین الان پیدا کنم

I gotta be a man, I gotta find him now
باید یه مرد بشم,باید اونو همین الان پیدا کنم

I gotta be a man, I gotta be a man
من باید یه مرد بشم,من باید یه مرد بشم

They wanna take me down, wanna see me crawl
میخان منو از پا دربیارن,میخان وقتی که من می خزم منو ببینن

I gotta be a man, I gotta find him now
باید یه مرد بشم,باید اونو همین الان پیدا کنم

I gotta be a man, I gotta be the man
باید یه مرد بشم,باید مرد این کار بشم

When I come to town for the last time
وقتی برای اخرین بار به شهر میرم

Pull up in a fast car for the first time
برای اولین بار تو یه ماشین سریع هستم

I’m gonna say goodbye
من باید خداحافظی کنم

You didn’t see me cry
تو گریه کردن منو ندیدی

I got a million on my soul
برای سرم یک میلیون جایزه گذاشتن

I go build an army on my own
میرم که ارتش خودمو تشکیل بدم

They put a bounty in my soul
آنها برای کشتنم جایزه تعیین کردن

Won’t you leave me alone more
چرا منو تنها نمیزاری

Oh, leave me alone more
اوه,منو تنها بزار

I gotta be a man, I gotta be a man
من باید یه مرد بشم,من باید یه مرد بشم

Won’t you leave me alone more
چرا منو تنها نمیزاری

Oh, leave me alone more
اوه,منو تنها بزار

I gotta be a man, I gotta be a man
من باید یه مرد بشم,من باید یه مرد بشم

Oh-oh, oh-oh-oh-oh
Oh-oh, oh-oh-oh-oh
Oh, hold my fir
اوه,خشم منو نگه دار

I gotta find myself, gonna find it now
من باید خودمو پیدا کنم,باید همین الان پیدا کنم

I gotta be a man, I gotta find him now
باید یه مرد بشم,باید اونو همین الان پیدا کنم

I gotta be a man, I gotta be the man
باید یه مرد بشم,باید مرد این کار بشم


هم اکنون میتوانید شنونده “اهنگ alexiane به نام million on my soul” از سایت دانلود آهنگ روز موزیک باشید


دانلود اهنگ space song از beach house

دانلود اهنگ space song از beach house

$post_title

It was late at night
شب دیروقت بود

You held on tight
تو منتظر مونده بودی

From an empty seat
از یه صندلی خالی

A flash of light
یه پرتو از نور

It will take a while
یکم زمان میبره

To make you smile
که بشه تورو خندوند

Somewhere in these eyes
یه جایی تو این چشم ها

I’m on your side
من طرف توام

You wide-eyed girls
تو دختر چشم درشت

You get it right
تو خوب میفهمی

Fall back into place(x2)
برگرد همونجا

Tender is the night
این شب خیلی حساسه

For a broken heart
برای یه قلب شکسته

Who will dry your eyes
کی چشماتو خشک میکنه؟

When it falls apart?
وقتی ازشون اشک میاد؟

What makes this fragile world go ’round?
کی این دنیای ضعیف رو میچرخونه؟

Were you ever lost?
تاحالا گم شدی؟

Was she ever found?
تاحالا کسی پیداش کرده؟

Somewhere in these eyes
یه جایی تو این چشم ها

Fall back into place(x13)
برگرد همونجا

Fall back in
برگرد داخل


هم اکنون میتوانید شنونده “اهنگ beach house به نام space song” از سایت دانلود آهنگ روز موزیک باشید