دانلود اهنگ love story از Andy Williams

دانلود اهنگ love story از Andy Williams

$post_title

Where do I begin
ازکجا شروع کنم
To tell the story of how great a love can be
گفتن داستانی را که : عشق چقدر میتواند باشکوه باشد
The sweet love story that is older than the sea
داستان شیرین عشق که از عمر اقیانوسها بیشتراست
The simple truth about the love she brings to me
آن حقیقت ساده ای را که عشق او برای من به ارمغان میاورد
Where do I start
ازکجا آغاز کنم
With her first hello
بعدازاولین سلامی که به من کرد،
She gave a meaning to this empty world of mine
او بدنیای تهی من معنا بخشید
There’d never be another love another time
هرگز چنین عشقی درهیچ زمانی ممکن نخواهد بود
She came into my life and made the living fine
او وارد زندگی من شد و به زندگی من زیبایی بخشید
She fills my heart
او قلب مرا آکنده ازعشق میکند
She fills my heart with very special things
او قلب مرا با احساسات بسیار ویژه ای پرمیکند
With Angel songs, with wild imaginings
با ترانه های فرشتگان ، و با تخیلات حیرت انگیز
She fills my soul with so much love
او روحم (جانم ) را با عشقی بسیار بزرگ پر میکند
That any where I go, I’m never lonely
وهرجا که بروم هیچگاه تنها نیستم
With her along who could be lonely
با وجود اوچگونه میتوانم احساس تنهایی کنم
I reach for her hand, it’s always there
وقتیکه دستم رابسوی او دراز میکنم، همیشه آنرا(دستهایش را) می یابم
How long does it last
چقدر این قصه ادامه خواهد داشت
?Can love be measured by the hours in a day
مگرمیتوان عشق را با ساعات یک روز اندازه گیری کرد؟
I have no answers now but this much I can say
من جوابی برای این سوال ندارم ولی همین قدر میگویم که
I know I’ll need her until the stars all burn away
تازمانی که تمام ستارگان بسوزندوازبین بروند من به او احتیاج دارم
And she’ll be there
واو همیشه درکنارمن خواهدبود
How long does it last
چقدر این قصه ادامه خواهد داشت
?Can love be measured by the hours in a day
مگرمیتوان عشق را با ساعات یک روز اندازه گیری کرد؟
I have no answers now but this much I can say
من جوابی برای این سوال ندارم ولی همین قدر میگویم که
I know I’ll need her until the stars all burn away
تازمانی که تمام ستارگان بسوزندوازبین بروند من به او احتیاج دارم
And she’ll be there
واو همیشه درکنارمن خواهدبود


هم اکنون میتوانید شنونده “اهنگ Andy Williams به نام love story” از سایت دانلود آهنگ روز موزیک باشید


دانلود اهنگ sailor از Chris de Burgh کریس دی برگ

دانلود اهنگ sailor از Chris de Burgh کریس دی برگ

دانلود اهنگ sailor از Chris de Burgh کریس دی برگ

Underneath a silver moon, the ship is like a ghost,
در زیر یک ماه نقره ای، کشتی مانند یک روح است،

She’s been out there for a week, just waiting for the wind to blow,او یک هفته است که بیرون است، فقط منتظر وزش باد است،

But now she’s off and running, and there’s nothing I can do,اما حالا او خاموش است و می دود، و من کاری نمی توانم انجام دهم،

’cause I am just a prisoner here until this war is through,چون من اینجا فقط یک زندانی هستم تا این جنگ تمام شود،

And I’m singing,و من آواز می خوانم،

Sailor, can you hear me,ملوان، صدای من را می شنوی،

Sailor, hear my call,ملوان، صدای مرا بشنو،

Sailor, take me with you,ملوان، مرا با خود ببر،

Sailor, take me homeملوان منو ببر خونه

Yesterday I saw a seabird wheeling light and low,دیروز دیدم پرنده دریایی در حال چرخش نور و کم ارتفاع است،

Then she sailed off to the west,سپس او به سمت غرب حرکت کرد،

Like she was telling me the way to go,مثل اینکه داشت راه رفتن را به من می گفت،

If I had her wings my love I’d be with you tonight,عشقم اگه بالهایش رو داشتم امشب با تو بودم

But my last hope has gone, it’s drifting out of sight,اما آخرین امید من از بین رفته است، از دیدگان دور می شود،

Wait for me,منتظر من باش،

Oh Sailor, take me to her,ای ملوان، مرا پیش او ببر،

Sailor, take me homeملوان منو ببر خونه

To feel the wind, to see the sky,برای احساس باد، برای دیدن آسمان،

To hear the waves breaking on the shore again,برای شنیدن دوباره امواج در ساحل،

To be with you, to lie with you,با تو بودن، با تو دراز کشیدن،

To hear your voice echo through the hills again,برای شنیدن دوباره صدای تو در میان تپه ها،

Oh my darling wait for me, ’cause I will be there,اوه عزیزم منتظر من باش، چون من آنجا خواهم بود،

When it is over, when it is over,وقتی تمام شد، وقتی تمام شد،

Yes I will return one day,بله من یک روز برمی گردم،

Sailor, take me to her,ملوان، مرا پیش او ببر،

Oh Sailor, take me home,ای ملوان، مرا به خانه ببر،

Sailor, can you hear me,ملوان، صدای من را می شنوی،

Sailor, hear my call,ملوان، صدای مرا بشنو،

Sailor, sailorملوان، ملوان


هم اکنون میتوانید شنونده “اهنگ Chris de Burgh کریس دی برگ به نام sailor” از سایت دانلود آهنگ روز موزیک باشید


دانلود اهنگ جدید عرفان طهماسبی وای اگر آنچه شنیدم راست باشد

 اهنگ جدید عرفان طهماسبی وای اگر آنچه شنیدم راست باشد

دانلود اهنگ جدید عرفان طهماسبی وای اگر آنچه شنیدم راست باشد

وای اگر آنچه شنیدم راست باشد چه کنم
آن که رفته واقعا میخواست باشد چه کنم
وای اگر باز نگردد فرصت دیدارش
هی نگویید به من او تنهاست باشد چه کنم
وای اگر عشق مرا وارونه تعبیر کند
در جوانی غم او سخت مرا پیر کند
مرز ویرانی‌ و دیوانگی هم نزدیک است
وای اگر دیر کند دیر کند دیر کند
ای رفیقان چه نشستید به پریشانی من
نوشتان باد و غم تنهایی و ویرانی من
دل اگر خوش خبری پیش کسی جار نزن
باید این را بنویسند به پیشانی من
وای اگر جای دگر دلبری آغاز کند
به رقیبان نکند روی خوش ابراز کند
وای اگر خاطره ها را ببرد از یادش
برود ناز کند ناز کند ناز کند


هم اکتون میتوانید شنونده “اهنگ عرفان طهماسبی  با نام وای اگر آنچه شنیدم راست باشد“ از سایت دانلود اهنگ beattunes.ir باشید


دانلود اهنگ جدید عرفان طهماسبی وای اگر آنچه شنیدم راست باشد[320]

دانلود اهنگ جدید عرفان طهماسبی وای اگر آنچه شنیدم راست باشد[128]

آهنگ گرداب تو آمده ای جان به لب من برسانی از احسان خواجه امیری

آهنگ گرداب احسان خواجه امیری

 

آهنگ گرداب تو آمده ای جان به لب من برسانی از احسان خواجه امیری

هم اکنون میتوانید شنونده “آهنگ گرداب از احسان خواجه امیری ” با کیفیت اصلی از سایت بیت تونز باشید


آهنگ تو آمده ای جان به لب من برسانی از احسان خواجه امیری

تو آمده ای جان به لب من برسانی

من پای تو یک عمر بمانم تو نمانی

من عشق به تو دادمو عمری تو به من درد

این عشق چرا این همه بی رحم ترت کرد

من خوب شدم عشقه تو پروانگی ام بود

این خوب شدن هدیه ی دیوانگی ام بود

از آن نفسی که به دلم عشقه تو کم شد

چرخیدنه من دور تو گرداب خودم شد

با اینکه همه عمر مرا کشت خیالت

هر آنچه گرفتی ز منو عشق حلالت

تو دورترین ساحل قلبه منه بی دل

در غربته پارو زدنه کشتی در گل
از داغ بزرگی که نگاهت به دلم دوخت

یک شهر به حاله من دیوانه دلش سوخت
یک شهر به حاله من دیوانه دلش سوخت

از آن نفسی که به دلم عشقه تو کم شد

چرخیدنه من دور تو گرداب خودم شد
با اینکه همه عمر مرا کشت خیالت

هر آنچه گرفتی ز منو عشق حلالت

وای دلم , وای دلم , وای دلم

دانلود آهنگ حبس روزایی که وقت ملاقاتیه ابی

دانلود آهنگ حبس روزایی که وقت ملاقاتیه ابی


کسی که به حبس می بره آدم و نمی دونه دلواپسی می گیره

یه مادر که دلتنگ فرزندشِ نبینه جگر گوشه شو می میره

کسی که به حبس برده این عاشقو نمی دونه چشم های تو پشتمه

با ایما اشاره رسوندن به تو که جرمم گره کردن مشتمه

روزهایی که وقت ملاقاتیه یه شیشه ضخیم کرده این دوری و

تو از پشت شیشه نگاهم کنو منم دست می ذارم رو‌ دست های تو

تو گوشی رو وردار و چیزی بگو ، بگو کوچه مون رو به آزادیه

بگو دلخوشم کن به راست و دروغ خرابه بگو رو به آبادیه

روزهایی که وقت ملاقاتیه یه شیشه ضخیم کرده این دوری و

تو از پشت شیشه نگاهم کنو منم دست می ذارم رو‌ دست های تو

تو گوشی رو وردار حرفی بزن منم عاشقونه نگات می کنم

شبی که تو سلول تنهایی ام به جای نگهبان صدات می کنم

چه دیواری افتاده بین منو تو و آدمایی که پیش منن

همه لیلیها مثلِ تو نیستن خیلی ها قید مجنون و این تو زدن

شبیه یه تنهایی واقعی تو فصلِ بهارم گله کاشیه

می خوام حس کنی درد این آدم و که از متن رفته توی حاشیه

روزهایی که وقت ملاقاتیه یه شیشه ضخیم کرده این دوری و

تو از پشت شیشه نگاهم کنو منم دست می ذارم رو‌ دست های تو

تو گوشی رو بردار و چیزی بگو ، بگو کوچه مون رو به آزادیه

بگو دلخوشم کن به راست و دروغ خرابه بگو رو به آبادیه

روزهایی که وقت ملاقاتیه یه شیشه ضخیم کرده این دوری و

تو از پشت شیشه نگاهم کنو منم دست میذارم رو‌ دستای تو

تو گوشی رو وردار و حرفی بزن منم عاشقونه نگات می کنم

شبی که تو سلولِ تنهایی ام به جای نگهبان صدات می کنم


دانلود آهنگ حبس از ابی با لینک مستقیم


دانلود و متن آهنگ تو عاشق نبودی که درده دل عاشقا رو بفهمی سیاوش قمیشی

آهنگ سیاوش قمیشی تو عاشق نبودی

دانلود و متن آهنگ تو عاشق نبودی که درده دل عاشقا رو بفهمی سیاوش قمیشی

متن آهنگ تو عاشق نبودی سیاوش قمیشی


تو عاشق نبودی که درده دل عاشقا رو بفهمی

تو بارون نموندی که دلگیری این هوارو بفهمی

تو گریه نکردی برای کسی تا بدونی چی میگم

دلت تنگ نبوده می خندی تا از حسِ دلتنگی میگم

تو تنها نموندی که حال دل بیقرارو بفهمی

عزیزت نرفته که تشویش سوت قطارو بفهمی

تو ازدست ندادی بفهمی چیه ترس ازدست دادن

جای من نبودی بدونی چیه فرق بینه تو و من

تو هیچ وقت نرفتی لب جاده تا انتظار بفهمی

پریشون نبودی که نگذشتن لحظه هارو بفهمی

تو اونی که رفته چی می دونی از غصه ی جای خالی

من اونم که مونده چی می دونم از قصه ی بی خیالی

سیاوش قمیشی ، بهترین آهنگ های سیاوش قمیشیدانلود آهنگ همخواب رقیبانی و من تاب ندارم محسن چاوشی

دانلود آهنگ همخواب رقیبانی و من تاب ندارم محسن چاوشی

همخواب رقیبانی و من تاب ندارم

بیتابمو از غصه ی این خواب ندارم

دلتنگمو با هیچ کسم میل سخن نیست

کس در همه افاق به دل تنگی من نیست

بسیار ستمکار و بسی عهد شکن هست

اما به ستمکاری آن عهد شکن نیست عهد شکن نیست

پیش تو بسی از همه کس خوار ترم

زان روی که از جمله گرفتارترم من

روزی که نماند دگری بر سره کویت

دانی که ز اغیار وفادارترم من

بر بی کسی من نگران چاره ی من کن

زان کز همه کس بی کسو بی یار ترم من

بی یار ترم من بی یار ترم من بی یار ترم من

دانلود آهنگ های محسن چاوشی شاد ریمیکس

دانلود آهنگ های محسن چاوشی شاد ریمیکس

 

بهترین اهنگ محسن چاوشی از نظر مردم


آهنگ تیتراژ سریال زخم کاری 2 محسن چاووشی


در این بخش از آهنگ های سایت موزیک خوب

ریمیکس آهنگ های محسن چاوشی رو برای شما عزیزان

به اشتراک گذاشتیم امیدواریم که دوس داشته باشین .

دانلود آهنگ + متن آهنگ + پخش آنلاین

حتما در بخش نظرات نظرتون در مورد این ریمیکس ها برامون بنویسین.

 


دانلود آهنگ محسن چاوشی شاد ریمیکس|ریمیکس آهنگ برقصا محسن چاوشی


دانلود آهنگ دوست داشتم محسن چاوشی ریمیکس


دانلود آهنگ شیدایی محسن چاوشی ریمیکس


دانلود آهنگ دل من محسن چاوشی ریمیکس


دانلود آهنگ محسن چاوشی تو ناز میکنی ریمیکس


دانلود آهنگ محسن چاوشی بازار خرمشهر ریمیکس


دانلود آهنگ محسن چاوشی عروس قصه ریمیکس

 


دانلود آهنگ محسن چاوشی دلبر ریمیکس


دانلود آهنگ محسن چاوشی زندان ریمیکس


دانلود آهنگ محسن چاوشی ملکا ریمیکس


دانلود آهنگ محسن چاوشی باز آمدم ریمیکس


دانلود آهنگ امیر بی گزند محسن چاوشی نسخه اصلی + ریمیکس


دانلود بهترین ریمیکس چاوشی


دانلود آهنگ محسن چاوشی ستمگر ریمیکس


 

 

 


 

آهنگ تو که نازنده بالا دلربایی محمدرضا شجریان

آهنگ تو که نازنده بالا دلربایی محمدرضا شجریان

آهنگ تو که نازنده بالا دلربایی محمدرضا شجریان

متن آهنگ تو که نازنده بالا دلربایی استاد شجریان

تو که نازنده بالا دلربایی

تو که بی سرمه چشمون سرمه سایی
تو که مشکین دو گیسو در قفایی…
به مو گویی که سرگردون چرایی؟
بمیرم تا تو چشم تر نبینی

شرار آه پر آذر نبینی
چنان از آتش عشقت بسوزم
که از ما رنگ خاکستر نبینی…
دلم دردی که دارد با که گوید؟
گنه خود کرده تاوان از که جوید…

دریغا نیست همدردی موافق

که بر بخت بدم خوش خوش بموید
سیه بختم که بختم واژگون بی… واژگون بی…
سیه روزم که روزم تیره گون بی… تیره گون بی…
شدم محنت کشِ کوی محبت
زدست دل که یا رب غرق خون بی؛ غرق خون بی
ز عشقت سوختم ای جان کجایی

بماندم بی سر و سامان کجایی
نه جانی و نه غیر از جان چه چیزی

نه در جان نه برون از جان کجایی